تبلیغات

منوی اصلی

فهرست موضوعی
 تعریف مهندسی صنایع (3)
 تاریخچه مهندسی صنایع (14)
 اصول مهندسی‌ صنایع (5)
 گرایشهای مهندسی صنایع (6)
 کلیدواژه مهندسی صنایع (12)
 نرم‌افزار مهندسی صنایع (7)
 ارگونومی (1)
 الگوبرداری تطبیقی (6)
 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (4)
 پژوهش در عملیات (4)
 تفکر ناب (2)
 تولید ناب (5)
 تئوری بهینه‌سازی (1)
 حسابداری مدیریت (3)
 شش سیگما (5)
 طرح‌ریزی‌واحدهای‌صنعتی (1)
 صنایع خودروسازی (22)
 کارشناسی ارشد (8)
 مبانی سازمان و مدیریت (11)
 مدیریت استراتژیک (2)
 مدیریت پروژه (25)
 مدیریت تکنولوژی (3)
 مدیریت تعارض (1)
 مدیریت تغییر (1)
 مدیریت دانش (11)
 مدیریت ریسک (3)
 مدیریت زنجیره تامین (10)
 مدیریت کیفیت (23)
 مدیریت منابع انسانی (9)
 مهندسی ارزش (4)
 مهندسی مجدد (10)
 مهندسی معکوس (3)
 نگهداری و تعمیرات (8)
 هیوریستیک‌ها (3)
 عمومی (5)
 TRIZ (4)
 RFID (2)

نظرسنجی

کاربر محترم ، پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط آن موثر عمل نماید ؟
 

 

41) كدام یك از روش های اجرایی زیر جزو مستنداتی كه باید مكتوب شوند نیست ؟

الف ) ممیزی داخلی

ب ) بازنگری مدیریت

ج ) اقدام اصلاحی

د ) كنترل محصول نامنطبق

 

 

42) بازنگری به موقع مشخصات مهندسی از دیدگاه استاندارد TS نباید از ...... كاری تجاوز نماید .

الف) یك هفته

ب) دو هفته

ج) سه هفته

د) زمان لازم

 

 

43) منظور از طرح ها اقتضایی در استاندارد ISO/TS 16949  چیست ؟

الف - طرح هایی برای نحوه برخورد سازمان در یك حالت اضطراری

ب- طرح هایی برای بهبود مستمر

ج- طرح هایی برای محصول جدید

د- طرح های استراتژیك تصاحب بازار

 

 

44) مدون بودن كدام مورد زیر در استانداردISO/TS 16949   ذكر نشده است ؟

الف- دستورالعمل های كاری

ب- آموزش

ج- ممیزی داخلی

د- هر سه مورد فوق لزوما باید مكتوب باشند .

 

 

45)در استاندارد ISO/TS 16949   نماینده مشتری كیست و چه وظیفه ای دارد ؟

الف – سازمان انتخاب شده از جانب مشتری است كه وظیفه نظارت بر تامین كننده را دارد .

ب- فرد انتخاب شده از جانب مشتری است كه وظیفه شناسایی خواسته های مشتری را دارد.

ج – فرد انتخاب شده از جانب تامین كننده است كه وظیفه شناسایی خواسته های مشتری را دارد.

د- سازمان انتخاب شده از جانب مشتری است كه وظیفه مشاوره برای تامین كننده را دارد .

 

 

46)گستردگی مستندات سیستم مدیریت كیفیت می تواند از سازمانی به سازمان دیگر به علت زیر متفاوت باشد.

الف- اندازه سازمان ونوع فعالیت های آن

ب- پیچیدگی فرآیند ها

ج- شایستگی كاركنان

د- همه موارد فوق

 

 

47) كدام جمله صحیح نیست ؟

الف- تصدیق طراحی :  اطمینان از اینكه برونداد های طراحی ، الزامات مربوط به درونداد های طراحی را برآورده می كند .

ب- صحه گذاری طراحی : اطمینان از اینكه محصول بدست آمده الزامات استفاده و كاربرد مورد نظر را برآورده میكند.

ج- بازنگری طراحی : بازنگری نظام یافته برای اطمینان از توانایی طراحی در برآورده كردن الزامات و خواسته هاست .

د- كنترل تغییرات طراحی : كنترل تغییراتی است كه در زمان استفاده ، درطراحی محصول اتفاق می افتد

 

 

48) کدام گزینه صحیح تر می باشد ؟

الف- بازرسی محصول  باعث افزایش کیفیت محصولات تولیدی می شود.

ب- خطا ناپذیر سازی به معنای عدم تولید قطعات معیوب است.

ج- خطا ناپذیر سازی به معنای کشف صد درصد عیوب است.

د- گزینه های ب و ج صحیح است .

 

 

49) کدام مبحث در استاندارد ISOTS/16949   به صراحت نیامده است :

الف- اجرای آدیت محصول به روش SQFE

ب- بهبود مستمر

ج- بازرسی مواد اولیه

د- انجام اقدامات پیشگیرانه

 

 

50) ممیزی شركت های گواهی دهندهISO/ TS  از سازندگان....... تكرار می شود .

الف )بصورت موردی

ب )  بصورت سالانه

ج ) هر سه سال یكبار

د ) مطابق با در خواست مشتری

 

 

51)در ممیزی   ISO/ TS چه هنگام سازمان برای گواهی شدن توصیه می شود ؟

الف ) وقتی هیچ نوع مغایرتی در پوشش استاندارد نداشته باشد

ب ) وقتی مغایرت های موجود كوچك (MINOR) است

ج ) وقتی سیستم حداقل سیستم مورد نیاز را طراحی كرده باشد .

د ) هیچكدام

 

 

52) كدام یك از روش های اجرایی زیر جزو مستنداتی كه باید مكتوب شوند نیست ؟

الف ) ممیزی داخلی

ب ) بازنگری مدیریت

ج ) اقدام اصلاحی

د ) كنترل محصول نامنطبق

 

 

53) معیار پذیرش در استاندارد ISO/ TS   برای نمونه گیری های داده های وصفی باید مطابق

الف ) استاندارد های مشتری باشد

ب ) لیست مشخصات مهم محصول باشد

ج ) بازخور های مشتری باشد

د) خرابی صفر باشد

 

 

54) بازنگری به موقع مشخصات مهندسی از دیدگاه استاندارد  TSنباید از  ........ تجاوز كند .

الف ) یك هفته

ب ) سه هفته

ج ) دو هفته

د ) بستگی به تعریف سازمان دارد

 

 

55) كدامیك از موارد زیر جزو نظامنامه كیفیت در سیستم مدیریت كیفیت بر اساس ISO/TS 16949   نمی باشد :

الف – دامنه سیستم مدیرت كیفیت

ب – روش های اجرایی  یا ارجاع به آنها

ج- تعامل فرآیند ها

د- شاخص های كیفیت و  برنامه های بهبود

 

 

56) حجم مستندات یك سازمان می تواند بر اساس كدامیك از موارد زیر تغییر كند :

الف – اندازه سازمان

ب – پیچیدگی فرایند ها

ج- شایستگی پرسنل

د – همه موارد

 

 

57) كدامیك از موارد زیر می تواند در ISO/TS 16949  استثناء شود :

الف – طراحی محصول

ب – طراحی فرایند

ج -  ارتقاء تامین كنندگان

د- موارد  الف و ب

 

 

58) كدام یك از روش های اجرایی زیر جزو مستنداتی كه باید مكتوب شوند نیست ؟

الف ) ممیزی داخلی

ب ) بازنگری مدیریت

ج ) اقدام اصلاحی

د ) كنترل محصول نامنطبق

 

 

59) بازنگری به موقع مشخصات مهندسی از دیدگاه استاندارد TS نباید از ...... كاری تجاوز نماید .

الف _ یك هفته .

ب _   دو هفته .

ج _  سه هفته .

د _  زمان لازم .

 

 

60)كدامیك از موارد زیر جزو نظامنامه كیفیت در سیستم مدیریت كیفیت بر اساس ISO/TS 16949   نمی باشد :

الف – دامنه سیستم مدیریت كیفیت

ب – روش های اجرایی  یا ارجاع به آنها

ج- تعامل فرآیند ها

د- شاخص های كیفیت و  برنامه های بهبود

 

 

61) کدام گزینه صحیح است ؟

الف- کارایی همان اثر بخشی است

ب- کارایی و بهره وری منجر به اثربخشی می شوند

ج- بهره وری مجموع کارایی و اثربخشی است

د- هرگاه اثربخشی وجود داشته باشد کارایی نیز وجود خواهد داشت .

 

 

62) كدامیك از موارد زیر می تواند در ISO/TS 16949  استثناء شود :

الف – طراحی محصول

ب – طراحی فرایند

ج -  ارتقاء تامین كنندگان

د- موارد  الف و ب

 

 

63) كدام یك از روش های اجرایی زیر جزو مستنداتی كه باید مكتوب شوند نیست ؟

الف ) ممیزی داخلی

ب ) بازنگری مدیریت

ج ) اقدام اصلاحی

د ) كنترل محصول نامنطبق

 

 

64) کدام یک از موارد زیر در الزامات سیستم مدیریت کیفیت سازه گستر (AR8202)   دیده نشده است ؟

الف- محاسبه شاخص OEE

ب- استفاده از نرم افزارهای تهیه شده از طرف سازه گستر

ج- اجرای سیستم سنجش عملکرد برای تامین کنندگان خود مطابق روش سازه گستر

د- موارد ب و ج

 

 

65-ممیزی شركت های گواهی دهنده ISO TS  از سازندگان........ تكرار می شود .

الف )بصورت موردی

ب )  بصورت سالانه

ج ) هر سه سال یكبار

د ) مطابق با در خواست مشتری

 

 

66- كدام یك از موارد زیر جزو الزامات  ISO TS  نیست ؟

الف ) ارزیابی تامین كنندگان

ب )ارتقاء تامین كنندگان

ج ) خرید از تامین كنندگانی كه مشتری اعلام كرده است

د ) آدیت محصول تامین كنندگان به روش SQFE

 

 

67- كدام یك از روش های اجرایی زیر جزو مستنداتی كه باید مكتوب شوند نیست ؟

الف ) ممیزی داخلی

ب ) بازنگری مدیریت

ج ) اقدام اصلاحی

د ) كنترل محصول نامنطبق

 

 

68- معیار پذیرش در استاندارد ISO TS   برای نمونه گیری های داده های وصفی باید مطابق

الف ) استاندارد های مشتری باشد

ب ) لیست مشخصات مهم محصول باشد

ج ) بازخور های مشتری باشد

د) خرابی صفر باشد

 

 

69-كدام الزام استاندارد ISO TS  می تواند حذف شود

الف ) طراحی محصول

ب ) طراحی فرآیند

ج ) الزاماتی از استاندارد كه مشتری از آن صرف نظر كرده باشد

د )همه موارد فوق

 

 

70– کدام از موارد ذیل جزء الزامات شرکت سازه گستر در مورد خط مشی کیفیت می باشد ؟

الف _ بهبود کیفیت .

ب _  ضایعات صفر .

ج -  توسعه ابزارهای کیفیت  .

د _  کلیه موارد .

 

 

71 – در تهیه طرح تجاری سازمان بایستی که کدام متدولوژی ذیل استفاده نماید ؟

الف _ WSOT  .

ب _  SWOT .

ج -  Ansoff Matrix  .

د _ تحلیل نقاط ضعف و قوت  .

 

 

72– مدیریت ارشد و مدیران مسئول قسمتهای مختلف سازمان باید کدام از دوره های ذیل را دیده باشند ؟

الف _ مدیریت بحران .

ب _  ممیزی داخلی  .

ج -  روشهای کنترل کیفیت .

د _  مدیریت تولید .

 

 

73 – آیا اخذ علامت استاندارد از موسسه استاندارد برای محصولات تولیدی اجباری می باشد ؟

الف _ بله .

ب _  خیر .

ج -  آنهایی که استاندارد ملی اجباری دارند .

د _  فقط برای قطعات ایمنی .

 

 

74- کدام از موارد ذیل جزء الزامات شرکت سازه گستر AR8202 نمی باشد؟

الف ) محاسبه شاخص OEE .

ب ) انجام آدیت فرآیند ومحصول برای تامین کنندگان .

ج ) شناسایی هزینه های تعمیرات .

د ) محاسبه شاخص DPMO .

 

 

75- انجام بازرسی جامع ابعادی و عملکردی ( Layout inspection ) در کدام از دوره های زمانی الزام شده است ؟

الف ) هر 6 ماه یکبار .

ب ) سالی یکبار .

ج ) فقط برای نمونه اولیه .

د ) فقط برای محموله های یکروز خط .

 

 

76-  استفاده از مرجع شماره 12 firewall در کدام بند از استاندارد الزام گردیده است .

الف ) کنترل محصول دوباره کاری شده .

ب ) کنترل کمی و کیفی محصول نامنطبق .

ج ) کنترل قطعات نیم ساخته .

د) هیچکدام .

 

 

77- كدام موارد ذیل می تواند جزء تعریف پروژه های بهبود باشد.

الف ) بالا بودن هزینه کیفیت .

ب ) توقفات برنامه ریزی نشده ماشین آلات .


1) کدامیک از موارد زیر در تهیه مستندات سیستم مدیریت در سازمان تاثیرگذار نیست؟

الف) اندازه سازمان و نوع فعالیت

ب) پیچیدگی فرایند ها

ج) شایستگی کارکنان

د) محل فعالیت

2) کدام یک از روشهای اجرایی از الزامات استاندارد 16949 ISO/TS می‌باشد؟

الف) آموزش

ب) تغییرات مهندسی

ج) برنامه‌ریزی تولید

د) روش اجرای تعمیرات و نگهداری

3) کدام یک از موارد زیر صحیح نمی‌باشد؟

الف) ISO/TS 16949:2000                             

ب) ISO/TS 16949:2002

ج) ISO 9000:2000

د) ISO 9001:2000

4) تاریخ پایان اعتبار گواهینامه‌های صادره سیستم مدیریت کیفت بر پایه QS9000-1998 چه تاریخی نمی‌باشد؟

الف) 24 ژانویه 2006

ب) 14 آگوست 2007

ج) 14 دسامبر 2006

د) 14 دسامبر 2007

5) کدام یک از استانداردهای زیر یک استاندارد منطقه‌ای می‌باشد؟

الف)VDE 6.1

ب) QS 9000

ج)ISO 9001

د)ISO 14000  

6) کدام بند در ISO /TS16949:2002 مورد استثناء قرار گرفته است و مربوط به چه می باشد؟

الف) 7-3 خرید

ب) 7-2طراحی و تکوین محصول

ج) 7-3 طراحی و تکوین محصول

د) 7-2 خرید

7)ISO/TS16949:2002 لفظ تامین کننده جایگزین کدام اصطلاح در سری 1944:ISO9000 شده است؟

الف)عرضه کننده

ب)پیمانکار

ج)پیمانکارفرعی

د)سازمان

8) کدام گزینه اولویت انجام ابزارهای کیفی به ترتیب را به طور صحیح نشان میدهد؟

الف)QFD،PFMEA

ب)SPC، PFMEA

ج)PFMEA،SPC

د)گزینه 1و2

9) در ISO/TS16949:2002 به منظور پیشگیری و بهبود پیاده سازی کدامابزار الزام نشده است؟

الف)MSA

ب)SPC

ج)FMEA

د) QFD

10) تفاوت رویکرد فرایندی در ISO9001:2000 و ISO/TS16949;2002 در:

الف – نوع شاخص های فرایندها می باشد.

ب- تعداد فرایندها می باشد.

پ- موارد الف و ب

ت- هیچکدام

11) تفاوت اقدام اصلاحی در ISO9001:2000 و ISO /TS16949:2002 در چیست ؟

12) تفاوت تصدیق و صحه گذاری چیست ؟

13) سوالات 1 الی 9 آزمون نمونه گیری

14) کدام یک از موارد ذیل جزء ورودی های بازنگری مدیریت در ISO/TS16949:2002  نمی باشند :

الف – اطلاعات مرتبط با خرابی های عرصه عمل ( میدانی )

ب- روند درصد ضایعات محصولات

پ- روند عملکرد تأمین کنندگان

ت- نتایج ممیزی داخلی

15) مطابق عنصر ( 7-6-1 ) ISO/TS16949:2002 :

الف – MSA در مورد کلیه ابزاراندازه گیری موجود در شرکت ضروری است.

ب- MSA در مورد کلیه سیستم های اندازه گیری مورد اشاره در طرح کنترل ضروری است.

ج- MSA فقط در مورد پارامترهایی که در کلاس A در FMEA قراردارند ضروری است.

د- MSA فقط در مورد پارامترهایی که در TESTPLAN در کلاس A,B قراردارند ضروری است.

16) کدام یک از مواد ذیل صحیح نمی باشد :

الف – نگهداری پیشگیرانه و مدیریت ابزار در ISO/TS الزام    می باشند.

ب- نگهداری پیش بینانه با استفاده از گوش دادن به صدای دستگاه و اقدامات متعاقب صورت می گیرد.

ج- نگهداری پیش بینانه با استفاده از SPC و RADAR CHART و اقدامات متعاقب صورت می گیرد.

د- تصدیق تنظیم راه اندازی ( JOB – SETUP ) به صورت روزانه یک الزام است.

17) به کارگیری اصول تولید ناب CLEAN PRODUCTION در ISO/TS16949:2002 :

الف – یک الزام مربوط به فصل 6 استاندارد می باشد.

ب- یک الزام مربوط به فصل 7 استاندارد می باشد.

ج- الزام نمی باشد و فقط جنبه توصیه دارد.

د- الزامی مربوط به فصول 5 و 6 استاندارد می باشد.

18) منظور از رویکرد فرآیندی در سیستم های مدیریت کیفیت چیست و چه مزایایی دارد ؟

19) استاندارد ISO 9001 چیست و برای چه مواردی کاربرد دارد؟

20) اجزاء چرخه بهبود فرایند کدام‌اند؟

الف) شناسایی فرایند، طراحی فرایند و تحلیل فرایند

ب) طراحی فرایند، تحلیل فرایند و بهبود فرایند

ج) آنالیز فرایند، نگهداری فرایند و بهبود فرایند

د) طراحی فرایند، بهبود فرایند و نگهداری فرایند فرایند

21) الزام TS در خصوص طرحهای نمونه برداری داد‌ه‌های وصفی چه می‌باشد؟

الف) برای تمامی داده‌های وصفی باید عدد پذیرش پذیرش صفر باشد.

ب) فقط برای مشخصه‌های ویژه باید عدد پذیرش صفر باشد.

ج) برای مشخصه‌های وصفی در مرحلة ورودی و خروجی باید عدد پذیرش صفر باشد.

د) برای مشخصه‌های وصفی با درجه اهمیت A، B باید عدد پذیرش صفر باشد.

22) كدامیك از موارد زیر دروندادهای طراحی محصول نمی‌باشد؟

الف) الزامات مشتری        

ب) بازنگری مدیریت

ج)اهداف كیفیت

د) دروندادهای داخلی سازمانی از پروژه‌های قبلی

23) كدامیك از گزینه‌های زیر در ارتباط با بازرسی‌ جامع صحیح است؟

الف) بررسی تمامی مشخصه‌های وصفی و ابعادی است.

ب) یك اندازه‌گیری كامل از كلیه ابعادی است كه در سوابق طراحی ارائه شده است.

ج) همان بازرسی نهایی است.

د) بازرسی نهایی، ولی فقط برای مشخصه‌های وصفی است.

24) كدامیك از موارد زیر نادرست است؟

الف) محصولی كه وضعیت غیر قابل شناسایی یا مشكوك دارد را نمی‌توان نامنطبق در نظر گرفت.

ب) محصول نامنطبق كه اصلاح می‌گردد، باید جهت اثبات انطباق با الزامات، مورد تصدیق مجدد قرار گیرد.

ج) مشتری باید به سرعت از ارسال محصول نامنطبق مطلع گردد.

د)سوابق ماهیت عدم انطابق‌ها و اجازه‌های ارفاقی كسب شده باید نگهداری شود.

25) سیستم نگهداری پیشگیرانه و پیش بینانه شامل كدام یك از موارد زیر نیست؟

الف) فعالیت‌های طرح ریزی شدة نگهداری

ب) تدوین، ارزیابی و بهبود اهداف نگهداری

ج) در دسترس بودن قطعات جایگزین برای تجهیزات كلیدی خط تولید

د) هیچ كدام.      

26) طبق الزام ISO/TS 16949 در كدام یك از موارد زیر تواتر انجام ممیزی‌های داخلی باید تغییر كند.

الف) بروز عدم انطباق داخلی

ب) CPK  و CP پایین فرآیند

ج) R&R بالای سیستم اندازه گیری

د) الف و ب

27) طبق الزام ISO / TS16949 برای كدام یك از موارد زیر سازمان باید روش اجرایی مدون داشته باشد.

الف) ممیزی فرآیند

ب) آموزش

ج) ممیزی محصول

ه) هر سه مورد

28) طبق الزام ISO/TS 16949 در كدام یك از موارد زیر طرح كنترل باید بازنگری و بهنگام شود؟

الف) یافتن علت بالقوه جدید برای یك حالت خرابی

ب) تغییر تأمین كننده خدمات كالیبراسیون

ج) تغییر سیستم اندازه‌گیری

د) الف و ج

29) كدام یك از موارد زیر طبق الزام TS می‌تواند در طرح كنترل نباشد؟

الف) اقدام واكنشی

ب) اقدام پیشگیرانه

ج) معیارهای پذیرش

د) روش اندازه‌گیری

30) كدامیك از موارد زیر می‌تواند جزء ورودی‌های بازنگری مدیریت نباشد.

الف) وضعیت اقدامات پیشگیرانه

ب) انطباق محصول

ج) FMEA

د) هر نوع تغییر در سازمان

31) کدام گزینه زیر یک استاندارد مدیریت کیفیت است ؟

الف – ISO 9001

ب- EFQM

ج- شش سیگما

د-  پوکا یوکه

32) كدام یك از روش های اجرایی زیر جزو مستنداتی كه باید مكتوب شوند نیست ؟

الف - ممیزی داخلی

ب - بازنگری مدیریت

ج - اقدام اصلاحی

د - كنترل محصول نامنطبق

33)ممیزی شركت های گواهی دهندهISO/ TS  ازسازندگان......... تكرار می شود .

الف )بصورت موردی

ب )  بصورت سالانه

ج ) هر سه سال یكبار

د ) مطابق با در خواست مشتری

34) كدام یك از موارد زیر جزو الزامات  ISO/ TS  نیست ؟

الف ) ارزیابی تامین كنندگان

ب ) ارتقاء تامین كنندگان

ج ) خرید از تامین كنندگانی كه مشتری اعلام كرده است

د ) آدیت محصول تامین كنندگان به روش SQFE

35) كدام یك از روش های اجرایی زیر جزو مستنداتی كه باید مكتوب شوند نیست ؟


یكی از نقاط ضعف آزمون كارشناسی ارشد مهندسی صنایع در ایران (و شاید بسیاری از رشته‌های دیگر) عدم معرفی منابع دقیق برای واحدهای امتحانی می‌باشد كه این امر ، سردرگمی داوطلبان ورود به مقاطع تحصیلات تكمیلی را به همراه می‌آورد . لیكن ، با گذشت چندین سال از برگزاری آزمون كارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، خوشبختانه منابع مهم و مورداستناد در طرح سوالات آزمون ، اندكی متمایز گشته و لذا می‌توان آنها را به عنوان مراجع اصلیتر ذكر نمود . در این نوشتار به معرفی برخی از این كتب می‌پردازم كه منابع عمده مطالعه به شمار می‌آیند و البته در كنار آنها می‌توان از جزوات اساتید دانشگاههای شریف ، پلی‌تكنیك و علم‌وصنعت و سایر كتبی كه در بازار موجود است و از سطح پایینتری برخوردارند ، استفاده نمود ؛ ذكر این نكته را نیز ضروری می‌دانم كه سوالات سالهای پیشین كنكور در هر درسی (مخزن سوالات) مهمترین چراغ راهنما برای شركت‌كنندگان است و از روند طرح سولات در سنوات گذشته می‌توان به اهمیت نسبی هر مبحث در یك درس خاص و نیز نوع سوالات مطروحه پی برد ؛ بنابراین توصیه بر آن است كه حتما تستهای سالهای گذشته را چندین و چند بار مرور نمایید ؛ تردیدی نیست كه درصد بالایی از نكاتی كه در آموزشگاههای كنكور به داوطلبین ارائه می‌شوند نیز از بطن همین سوالات درآمده‌اند ؛ پس از تمرین و تكرار غافل نمانید . نخست از منابع ذیل برای فهم و یادگیری مواد امتحانی بهره گیرید و سپس تستهای تفكیكی كنكورهای گذشته را چندین بار مرور نمایید تا هم ارزیابی از دانش خود به عمل آورده باشید و هم با چگونگی پرسشها آشنا شده باشید .

ماده امتحانی

منبع

تحقیق در عملیات

ü    تحقیق در عملیات ، مختار بازارا

ü    تحقیق در عملیات ، واین ال.وینستون

كنترل تولید و موجودی‌

ü    برنامه‌ریزی و كنترل موجودی ، مونت‌گومری

ü    برنامه‌ریزی و كنترل موجودی ، دكتر محمد تقی فاطمی قمی

ü    برنامه‌ریزی و كنترل موجودی ، علی حاج شیرمحمدی

طرح‌ریزی واحدهای صنعتی

ü    طرح‌ریزی واحدهای صنعتی ، جیمز مك‌گرگور اپل

ü    طرح‌ریزی واحدهای صنعتی ، تام كینز

آمار و احتمال مهندسی

ü    آمار ریاضی ، والپول

ü    نظریه احتمال و کاربرد آن ، دكتر سید تقی اخوان نیاكی

زبان عمومی و تخصصی

ü    504 واژه برای تافل

ü    405 لغت برای تافل

ü    لغات ضروری برای تافل ، بارون

ü    گرامر زبان از دبیرستان تا دانشگاه ، عباس فرزام

ü    زبان تخصصی برای مهندسین صنایع


الف : مقدمه

در طی سالیان اخیر و با جهش كشور به سمت و سوی صنعتی شدن و به موازات آن افزایش درصد جامعه جوان تحصیلكرده در ساختار جمعیتی ایران ، تقاضا برای شركت در آزمون تحصیلات تكمیلی دانشگاهها رشد چشمگیری به خود دیده است . شرایط و خصایص اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی خاص حاكم بر ایران در سالهای پس از انقلاب و بویژه پس از جنگ فرسایشی با عراق ،‌ جامعه را به سوی مدرك‌گرایی - و نه دانش‌گرایی - سوق داده است . در باب چرایی و چگونگی پیدایی جو موجود و حاكمیت مدرك‌محوری بر اركان گوناگون زندگی ایرانی ،‌ بحث بسیار است و مجال اندك ؛ لذا در این فرصت ، بر آنم كه به كنكاشی در حوزه تخصصی خویش - مهندسی صنایع - پرداخته و به ارزیابی كارایی آزمون كارشناسی ارشد این رشته در گزینش نخبگان و دانشمندان موردنیاز صنعت كشور اهتمام ورزم .

كلام را با ذكر تاریخچه‌ای كوتاه از مهندسی صنایع در كشور آغاز می‌نمایم ؛ سابقه تاسیس دانشكده مستقلی تحت عنوان دانشكده مهندسی صنایع در ایران به سال 1347 و دانشگاه صنعتی شریف باز می‌گردد ؛ جاییكه قریب چهل سال پیش ، نخستین دانشجویان مهندسی صنایع در كشور برای آشنایی با تكنیكها و مفاهیم این رشته جوان دور یكدیگر گرد آمدند . پس از آن و در سال 1357 بود كه دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیركبیر راه‌اندازی گردید و ده سال بعد ، یعنی به سال 1367 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع كارشناسی ارشد نمود ؛ این سابقه نه چندان دیرپا اما با رشد فراوانی در اقبال صنعت و در نتیجه داوطلبین ورود به دانشگاهها به رشته مهندسی صنایع همراه بوده است .

 

ب : پایان جنگ تحمیلی و تشدید جدالی به نام كنكور

پایان جنگ تحمیلی و ویرانیهای حاصله از آن در ساختارهای زیربنایی كشور به همراه عقب ماندن از صنعت روز دنیا در نتیجه تمركز بر پیكار با رژیم بعث عراق ، سیاستگذاران و دولتمردان كشور را به نیاز صنعت ایران بر تربیت نیروهای جوان و متخصص بومی ، بیش از پیش واقف ساخت ؛ این نیاز هنگامیكه با افزایش درصد نسل جوان در هرم جمعیتی كشور همراه شد لزوم افزایش ظرفیت پذیرش در دانشگاهها را موجب گردید .

از این پس بود كه جدال داوطلبین در كسب كرسیهای دانشجویی و قبولی در رشته‌های برتر و دانشگاههای معتبرتر ، شدت بیشتری به خود گرفت ؛ موسسات و آموزشگاههای كنكور نیز رشدی قارچ‌گونه یافته و به ابزاری در جهت كسب درآمد عده‌ای قلیل با استفاده از جمعیت كثیر داوطلبان و خانواده‌های آنان تبدیل گردید .

این اما ، پایان مسیر نبود ؛ با رو به پایان نهادن سالهای دهه هفتاد ، پیك جمعیتی داوطلبان ورود به دانشگاهها در مقطع كارشناسی به سوی دوره‌های كارشناسی ارشد روانه شده و جامعه مدرك‌زده و حاكمیت سردرگم و بی‌برنامه كه برای فارغ‌التحصیلان كارشناسی - كه به حق ، مطالبه كار و حرفه‌ای بر حسب تخصصشان می نمودند - راهكاری پیدا نمی‌نمود ، برایشان جز تلاش برای ادامه تحصیل در مقطعی بالاتر ، نسخه‌ای - البته ناخواسته - نمی‌پیچاند .

این رقابت برای كسب شغلی مناسب و درخور در جهت تامین اقتصادی ، هنگامیكه با پارامترهای اجتماعی نظیر ازدواج توامان شد ، به گرهی نه تنها صنعتی كه جامعه‌شناسانه بدل گردید . دغدغه‌هایی نظیر پیشی گرفتن تعداد دختران بر پسران در دانشگاهها ، افزایش سطح توقعات و انتظارات فارغ‌التحصیلان ، بالا رفتن سن ازدواج و مواردی اینچنینی سوژه‌هایی نو در مباحثات جامعه‌شناسان خلق نمود .

در رهگذر گرایش عمومی به تحصیلات تكمیلی ، رشته‌هایی كه از قابلیتهای افزونتری برخوردار بودند بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار گرفتند . بازار كار مناسب در زمان حال و آینده ، گستردگی شاخه‌های درون رشته‌ای ، دور بودن از خشكی و عدم انعطاف‌پذیری رایج در رشته‌های فنی- مهندسی در آزمون كارشناسی ارشد مهندسی صنایع ترافیكی سنگین پدید آورد . این ترافیك ، تنها منحصر به مهندسین صنایع نگردید بلكه اقبال فارغ‌التحصیلان سایر رشته‌ها را نیز با هدف اخذ مدرك ارزشمندی چون كارشناسی ارشد مهندسی صنایع با خود به همراه آورد .

 

ج : مواد امتحانی آزمون كارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، موهبت یا معضل ؟!

در چنین شرایطی معیارهای گزینش دانشجویان از اهمیت بسزایی برخوردار است و آنچه كه ذكر آن در این گفتار موردنظر است بحث در همین موضوع است نه دلایل پیدایی شرایط موجود در جامعه از نگاه بالا بودن میزان فارغ التحصیلان بیكار و موارد اینچنینی دیگر كه در فوق بدانها اشاره شد ؛ كه اینها فرصتی دیگر می‌طلبند كه پرداختن به آنها نگارنده و خواننده را از هدف موردنظر خویش در این گفتار دور می‌نماید .

پرسش و در واقع چالشی كه نگارنده سعی بر مطرح نمودن آن دارد این است كه آیا با توجه به آنكه مهندسی صنایع یكی رشته‌های تاثیرگذار بر صنعت امروز جهان و ایران بوده و نقش مهندسین صنایع در واحدها و كارخانجات تولید كالا و ارائه خدمات ، نقشی حساس و كلیدی می‌باشد :

Ø       آیا معیارهای موجود در گزینش دانشجویان تحصیلات تكمیلی این رشته با معیارها و استانداردهای جهانی آن تطابق و همخوانی دارد ؟!

Ø       آیا مواد امتحانی آزمون كارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، بهینه انتخاب گردیده‌اند ؟

Ø       آیا آزمون كارشناسی ارشد مهندسی صنایع قابلیت آن را دارد كه خبره‌ترین و مسلط‌ترین فارغ‌التحصیلان كارشناسی را كه آشنا به مباحث ، مفاهیم ، نرم‌افزارها و تكنیكهای مهندسی صنایع باشند را از سایرین تمییز و تشخیص دهد ؟

Ø       آیا مطالعه منابع آزمون ، آن اندازه بر بار علمی پذیرفته‌شدگان می‌افزاید كه در عرصه عمل و كار در صنعت بر كارایی آنان افزوده باشد ؟ آیا منابع موجود چنین بضاعتی را دارند ؟!

Ø       برای خیل عظیمی از داوطلبانی كه موفق به ورود به دوره‌های كارشناسی ارشد نمی‌شوند : آیا مطالعه مواد امتحانی فعلی ذره‌ای بر دانش صنایعی آنها افزوده است تا حال كه قبول نشده‌اند دست‌كم بتوانند از آنچه در این مدت بر روی آن زمان و انرژی نهاده‌اند و به خاطر سپرده‌اند در صنعت و خدمات استفاده نمایند ؟ چند درصد از این اطلاعات خام در عرصه حرفه‌ای و شغلی به كارشان خواهد آمد ؟

Ø       و بسیاری ابهامات و آیاهای دیگر ...


برای اینكه پاسخی برای پرسشهای فوق بیابیم به مرور مواد امتحانی آزمون كارشناسی ارشد مهندسی صنایع در گرایش سیستمهای اقتصادی و اجتماعی می‌پردازم ؛ این گرایش را به این دلیل برای بررسی بر گرایش مهندسی صنایع ترجیح داده‌ام كه فارغ‌التحصیلان سایر رشته‌ها نیز قادر به ورود به دوره‌های آن می‌باشند ؛ لذا چالشهای بیشتری پیرامون آن قابل طرح می‌باشند .

مواد امتحانی آزمون این گرایش را مروری دوباره كنیم :

1-      ریاضی عمومی (2 & 1) (ضریب سه)

2-      آمار و احتمالات (ضریب سه)

3-      تحقیق در عملیات (1) (ضریب دو)

4-      برنامه‌نویسی با كامپیوتر (ضریب دو)

5-      زبان عمومی و تخصصی (ضریب دو)

دنیای امروز مهندسی صنایع سرشار از مفاهیم ، نرم‌افزارها و تكنیكهای نوین این حوزه می‌باشد ؛ در واحدهای صنعتی و تجاری پیشرفته دنیا مهندسین ناآشنا به مفاهیم مدرنی چون تولید چابك ، شش‌سیگمای ناب ، TRIZ ، تعالی سازمانی ، مدیریت ریسك ، مهندسی ارزش ، مدیریت دانش ، مدیریت پروژه چابك ، مدیریت زنجیره تامین ، تحلیل سیستمها و معماری سازمانی ، جایی برای خود متصور نیستند و به خوبی آگاهند كه برای رساندن خود به قطار سریع‌السیر پیشرفت دانش مهندسی صنایع باید از خود تلاش بیشتری بروز دهند .

در چنین جو همواره رو به رشدی ، مبنای سنجش مهندسین صنایع در كشوری چون ایران كه بیش از هر كشور دیگری نیازمند مهندسین متخصص و با دانش روز است ، نه تحلیل سیستمها یا مدیریت كیفیت و پروژه است و نه نگهداری و تعمیرات یا برنامه‌ریزی تولید ؛ نه توانمندی داوطلبان در مهندسی مجدد و معكوس و مهندسی فاكتورهای انسانی مورد چالش قرار می‌گیرد و نه تخصص نرم‌افزاری آنان به آزمون گزارده می‌شود ؛ نه از آنان ، پیرامون مدیریت منابع انسانی پرسشی به عمل می‌آید و نه توانایی آنان را در پیاده‌سازی تكنیكهای بهبودبخش سازمانی به چالش می كشند .

در این آزمون ، نه تنها كوچكترین توجهی به دانش روز مهندسی صنایع اعمال نمی‌گردد بلكه داوطلبان ناگزیرند منابعی را مورد مطالعه قرار دهند كه كمترین دانسته‌های مرتبط با رشته تحصیلیشان را بدانها می‌افزاید . نتیجه آن می‌شود كه فارغ التحصیلان مهندسی صنایع ، نفرساعتهای بیشماری را در راه مرور چندین‌باره انتگرال ، توزیع گاما ، بتا و وایبل و حل مسائل سیمپلكس اصلاح شده به هدر می‌دهند و تنها متخصصین مجرب آگاهند كه یكایك این نفرساعتها در راه پیشبرد صنعت كشور پتانسیل چه تاثیراتی را دارا می‌باشند و چه نیروی انسانی عظیمی در این بین تلف می‌گردد .

با نگاهی بر واحدهای دوره كارشناسی ارشد به نظر می‌رسد توجیه گزینش چنین مواد امتحانی ، تعریف سیستم‌محور این دوره‌ - مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی - ‌باشد ؛ چرا كه واحدهای دوره فوق‌لیسانس نیز مبتنی بر كاركردی صرفا سیستمی از رشته می‌باشد . حتی با پذیرش چنین دلیلی باز هم دو پرسش اساسی ، این توجیه را به چالش می كشد :

Ø       آیا فارغ‌التحصیلان این دوره ، تماما در امر تجزیه و تحلیل سیستمها در عرصه تولید و خدمات كشور وارد می گردند ؟ آیا به تخصصهای دیگری نظیر مدیریت كیفیت ، مدیریت پروژه ، مدیریت تولید نمی‌پردازند ؟!

Ø       آیا برای تربیت مدیران و مهندسین مجرب و متخصص در زمینه‌های فوق ( مدیریت كیفیت ، مدیریت پروژه ، مدیریت تولید و ...) دوره‌های كارشناسی ارشد مجزا و متمایز وجود دارد ؟!

بی‌تردید پاسخ هر دو پرسش منفیست ؛ بدین معنا كه نه می‌توان فارغ‌التحصیلان مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی را محكوم نمود تا به تخصصهای دیگر نپردازند و نه برای این تخصصهای دیگر متخصصین مربوط به همان رشته‌ها در كشور تربیت می‌شود .

از سوی دیگر ، مواد امتحانی این آزمون به فارغ‌التحصیلان سایر رشته‌ها نظیر ریاضی این امكان را می‌بخشد تا با توجه به اندوخته‌های ریاضیاتی قویتر به مصاف فارغ‌التحصیلان مهندسی صنایع برخاسته و كرسیهای كارشناسی ارشد را از آن خود كنند و در نهایت نتیجه آن می‌شود كه در واحدهای صنعتی و تجاری ناگزیر به امر و نهی نمودن نیروهایی می‌شویم كه از كوچكترین تفكر سیستمی و دانش صنایعی برخوردار نبوده و مسیر گروه را در جهت پیشبرد اهداف به كندی می‌كشانند . تردیدی نیست كه سرزنشی بر آنان نیست و نمی‌توان اینگونه فارغ‌التحصیلان را به سبب تلاش در جهت ارتقای سطح تحصیلاتی خود ملامت نمود . مشكل آنجاست كه معیارهای حاكم بر گزینش داوطلبان ناكارامد بوده و قادر به تمییز داوطلبین واجد شرایط حقیقی از سایرین نمی‌باشد .

 

د : چه باید كرد ؟!

بر اساس دو فرضیه ، دو راه حل متفاوت را می‌توان در نظر گرفت :

 

فرض اول – تعداد گرایشهای مهندسی صنایع دانشگاههای ایرانی در مقطع كارشناسی ارشد قابل تغییر باشد .

در بسیاری از دانشگاههای برجسته جهان دوره‌های كارشناسی ارشد مرتبط با رشته مهندسی صنایع ، گسترده‌تر و بنابراین تخصصی‌تر و كارامدتر می‌باشند ؛ نمونه‌ای از این دوره‌ها عبارتند از :

1-      كارشناسی ارشد تحقیق در عملیات (Operation Research)

2-      كارشناسی ارشد مدیریت تولید و عملیات (Production & Operation Management)

3-      كارشناسی ارشد مدیریت پروژه (Project Management)

4-      كارشناسی ارشد ساخت و تولید (Manufacturing)

5-      كارشناسی ارشد سیستم (Systems)

تخصصی بودن دوره‌ها امكان آن را می‌دهد تا هم فارغ‌التحصیلان بتوانند بر روی زمینه‌ای خاص ادامه تحصیل داده و به مرحله Expert در آن زمینه نزدیكتر گردند و هم چنانچه نیاز به برگزاری آزمون ورودی باشد ، مواد امتحانی كاراتری را با توجه به موضوع دوره كارشناسی ارشد در نظر گرفت .

با تكیه بر این فرضیه ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دانشگاههای صنعتی كشور و سایر اركان مسئول موظفند در راستای تربیت نیروهای تحصیلكرده و متخصص مورد نیاز صنعت كشور ، در پی تعریف دوره‌های تحصیلی جدیدی در مقطع كارشناسی ارشد برآیند .

 

فرض دوم - تعداد گرایشهای مهندسی صنایع دانشگاههای ایرانی در مقطع كارشناسی ارشد قابل تغییر نباشد .

چنانچه گرایشهای كارشناسی ارشد نیز همانند گرایشهای كارشناسی چندان تخصصی شده نباشند ، در این صورت لازم است تا در مواد امتحانی آزمون ورودی دوره‌های كارشناسی ارشد مهندسی صنایع بازنگری نمود ؛ این امر نیازمند تحقیق و تفحص بسیار است تا مناسبترین مواد امتحانی را بر حسب وظایف مهندسین صنایع در صنعت و واحدهای گذرانده در دوره كارشناسی و سایر پارامترهای موثر تعریف نمود .

درصورتیكه بخواهیم نمونه‌ای – تنها در جهت ذكر مثال – به عنوان مواد امتحانی آزمون ورودی مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی آورده باشیم ، به مواد ذیل اشاره می‌كنم :

1-      برنامه‌ریزی و تحلیل سیستمها (دو واحد)

2-      تحقیق در عملیات (یك واحد)

3-      اقتصاد خرد و كلان (یك واحد)

4-      مدیریت انسان و سازمان (دو واحد)

5-      كنترل كیفیت (دو واحد)

6-      برنامه‌ریزی و كنترل پروژه (دو واحد)

7-      برنامه‌ریزی تولید (دو واحد)

8-      زبان تخصصی مهندسی صنایع (یك واحد)

9-      نرم‌افزارهای عمومی مهندسی صنایع (یك واحد)

 

ه : متاخره

به هر روی ، سالهاست كه چرخه پذیرش دانشجو از مبادی كنكوری تكرار می‌گردد و توان و زمان شماری از جوانان این مرز و بوم – بی‌آنكه از بازده مناسب برخوردار باشد – به هدر می‌رود ؛ در این رهگذر ، تنها كسانی منتفع می‌گردند كه به اسامی گوناگون و در نقاط مختلف اقدام به تشكیل كلاسهای آمادگی كنكور كارشناسی ارشد كرده و فرمولها و نكته‌های كنكوریی را كه كاربردی جز تا روز برگزاری آزمون ندارند در آستین متقاضیان می‌نهند .

بر سیاستگذاران و متولیان تحصیلات تكمیلی كشور واجب است كه با تشكیل گروههای كارشناسی قوی و زبده نسبت به تجزیه و تحلیل شرایط و اعمال تغییرات لازم در گرایشها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های كارشناسی ارشد مهندسی صنایع و سایر رشته‌ها – كه دارای نقاط ضعف می‌باشند – اقدام كرده و در جهت تربیت نیروهای متخصص و كارامد به طرق صحیح و اصولی آن مطابق با استانداردها و معیارهای نوین بین المللی گامهای موثرتری بردارند .


هوالصانع

ارج نهادن به تلاشهای پیشكسوتان و پیشینیان در هر عرصه و زمینه‌ای ، كوچكترین سپاسگویی ممكن از ایشان است ؛ از این رو ، در این فرصت به معرفی پنجاه و یك مرجعی كه در كنار دست‌نوشته‌های نگارنده ، قوام‌بخش پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران بوده‌اند خواهیم پرداخت و بدینوسیله مراتب قدردانی خود را از زحمات این عزیزان ، ابراز نموده و برایشان آرزوی توفیق روزافزون می‌نماییم .

الف - مراجع چاپی             

1) صنایع ، فصلنامه دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف ، شماره 23 ، تابستان 1379

2) روش ، ماهنامه مهندسی صنایع ، سال هشتم ، شماره 48 

3) روش ، ماهنامه مهندسی صنایع ، سال اول ، شماره 2 

4) مدیریت نوین ، شماره 2 ، شهریور 1383 

7) صنایع ، فصلنامه دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف ، شماره 24 ، پاییز 1379

10) مهندسی مجدد ، رضا فرضی‌پور صائنی و ذكریا ذوقی ، ماهنامه علمی‌-آموزشی تدبیر ، سال یازدهم ، دی‌ماه 1379

11) ابعاد مهندسی مجدد در سازمان ، پیمان اخوان و مصطفی جعفری ، ماهنامه علمی‌-آموزشی تدبیر ، سال پانزدهم ، شهریورماه 1383

12) مهندسی مجدد ضرورتی اجتناب ناپذیر ، علیرضا متقی حامد ، ماهنامه علمی‌-آموزشی تدبیر ، سال پانزدهم ، اردی‌بهشت ماه 1383

14) مهندسی معكوس ، دكتر سید محمد حسین حجتی و مهندس عباس طالبی بیدختی ، ماهنامه علمی‌- آموزشی تدبیر ، سال شانزدهم ، خردادماه

1384

15) الگوبرداری ، پیمان اخوان ، ماهنامه علمی‌-آموزشی تدبیر ، سال پانزدهم ، فرودین‌ ماه 1383

16) الگوبرداری ، رامبد باران دوست ، ماهنامه علمی‌-آموزشی تدبیر ، سال سیزدهم ، فرودین‌ ماه 1381

17) الگوبرداری ، علی معماری و لادن بهروزی و فرشاد موتمنی ، ماهنامه علمی‌-آموزشی تدبیر ، سال پانزدهم ، بهمن ماه 1383 

۱۸ ) پیام مدیریت ، شماره 76

20) شش‌سیگما گزاره نوین كیفیت ، حمیدرضا رضایی ، ماهنامه علمی‌-آموزشی تدبیر ، سال سیزدهم ، آذرماه 1381

21) مهندسی ارزش ابزار قدرتمند بهره‌وری ، دكتر رضا توكلی مقدم و مهندس امیر شكاری ، ماهنامه علمی‌- آموزشی تدبیر ، سال پانزدهم ، فرودین‌ ماه 1383

23) تولید ناب ، علی فرخ ، ماهنامه علمی‌-آموزشی تدبیر ، سال دوازدهم ، آذرماه 1380

38) چرا مدیریت ریسك ، ترجمه اسلام ناظمی ، ماهنامه علمی‌-آموزشی تدبیر ، سال یازدهم ، آذرماه 1379

48) مدیریت دانش ؛ مفاهیم ، مدلها ، اندازه‌گیری و پیاده‌سازی ، دكتر عباس افرازه ، چاپ اول ، 1384

ب- مراجع الكترونیكی 

5) Http://amirengineer.persianblog.com

6) Http://www.iiie.ir/pages/ie/index.html

8) Http://www.iiie.ir/pages/ie/softwares.html

9) Http://www.tbzmed.ac.ir/reform/TQM/modiriyat/index.htm

13) Http://0km.persianblog.com

19) Http://managersabz.blogfa.com

22)Http://iranmanagement.net/web//modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=89

24)Http://iranmanagement.net/web//modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=117 

25) Http://www.Creatology-triz.com

26) Http://www.pm-tutorial.persianblog.com

27) Http://iranpm.persianblog.com

28)Http://iranpm.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=13

29)Http://iranpm.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=12

30) Http://pmiran.blogspot.com

31)Http://iranpm.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=16

32)Http://iranpm.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=21

33)Http://iranpm.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=9

34) Http://projectcontrol.persianblog.com

35)Http://iranpm.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=30

36)Http://iranpm.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=24

37)Http://iranpm.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=15

39) Http://www.mgtsolution.com/datalibrary/articles/articleinfo.asp?id=63

40) Http://www.mgtsolution.com/datalibrary/articles/articleinfo.asp?id=16

41) Http://www.itiran.com/?type=article&id=1931

42) Http://iranerp.persianblog.com

43)Http://www.mgtsolution.com/datalibrary/articles/articleinfo.asp?id=7

44)Http://www.mgtsolution.com/datalibrary/articles/articleinfo.asp?id=14

45) Http://www.mgtsolution.com/datalibrary/articles/articleinfo.asp?id=17

46)Http://iranmanagement.net/web//modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=119 

47) Http://www.elib.hbi.ir/persian/PUBLIC_HEALTH_EBOOK/05_05.htm

49)Http://bcmm.blogfa.com

۵۰) Http://mwm2.blogfa.com

 

كلمات كلیدی مطالب سایت :

مهندسی صنایع   مقالات مهندسی صنایع   مقاله مهندسی صنایع   سایت مهندسی صنایع   وبلاگ مهندسی صنایع   مرجع مهندسی صنایع   پایگاه مهندسی صنایع   جامع مهندسی صنایع   تعریف مهندسی صنایع   تاریخ مهندسی صنایع   منابع مهندسی صنایع   سیلابس مهندسی صنایع   كنكور مهندسی صنایع   انقلاب صنعتی   تاثیرات   تقسیم كار   مشاهیر مهندسی صنایع   انجمن مهندسی صنایع   علوم مهندسی   مدیریت علمی   بهره وری   كارایی و اثربخشی   مدیریت كارخانه   حقوق و دستمزد   سیستم   سیستمها   سیستمهای انگیزش   ارزیابی كار و زمان   مطالعات حركت   روانشناسی صنعتی   دانشكده مهندسی صنایع   تحصیل در خارج از كشور   صنعتی شریف   صنعتی امیركبیر   علم و صنعت   دانشگاه پیام نور   واحدهای مهندسی صنایع   كار گروهی   خلاقیت   گرایش   تولید صنعتی   برنامه ریزی و تحلیل سیستمها   تكنولوژی صنعتی   ایمنی صنعتی   مدیریت سیستم و بهره وری   مدیریت مهندسی   مقطع كارشناسی ارشد   دكترای مهندسی صنایع   بهینه سازی   كنترل پروژه    كنترل كیفیت   طرح ریزی واحدهای صنعتی   كنترل تولید و موجودی   اصول مدیریت و تئوری سازمان   پژوهش عملیاتی   تحقیق در عملیات   اقتصاد مهندسی   آمار مهندسی   نقشه كشی صنعتی   برنامه ریزی تولید   مهندسی فاكتورهای انسانی   ارگونومی   طراحی ایجاد صنایع   برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات  پروژه درسی   برنامه ریزی حمل و نقل   بهداشت حرفه ای   بیماریهای شغلی   حفاظت صنعتی   ترمودینامیك    انتقال حرارت   پروژه تحقیقاتی   آمار و احتمالات   زبان عمومی و تخصصی   سیستمهای صف    روشهای آماری   برنامه ریزی خطی پیشرفته   برنامه ریزی پویا   مدیریت سیستمهای اطلاعاتی   تصمیم گیری چند معیاره   سمینار در   ریاضی عمومی   اقتصاد خرد   اقتصاد كلان   مدیریت زمان   تئوری تصمیم    نظام گرا   حسابداری مدیریت    حسابداری صنعتی   برنامه ریزی استراتژیك   تعریف استراتژی   چیست به چه معناست بازاریابی    مدیریت مالی   مدیریت تكنولوژی   مدیریت پروژه   ساختار شكست كار   نمونه   نرم افزار   جدیدترین   بهترین سایت   بهبود مستمر   كایزن   نوآوری   تعریف    فراگیر پیام نور   بدون كنكور   مشتری محوری   فرایند گرایی   سایت دانلود رایگان مقالات   مهندسی مجدد   پیاده سازی و اجرا    پایان نامه   رساله دكترا   رقابت   مشتری   بازارهای داخلی و خارجی   متدولوژی   روش شناسی   مهندسی معكوس   مزایا و معایب   مقاله آماده    مقاله فارسی   آنالیز عملكرد  تضمین كیفیت    تعریف كنترل    استاندارد ایزو   الگوبرداری   شش سیگما    كمربند مشكی   كمربند سبز   آمار ضایعات    ایران خودرو    سایپا   گروه صنعتی بهمن   زاگرس خودرو    پارس خودرو    مهندسی كیفیت   موتورولا   نوكیا    زیمنس   سامسونگ   چرخه دمینگ   ضرورت  كنترل كیفیت آماری   كنترل آماری فرایند   طراحی آزمایشات   مهندسی ارزش   هزینه و زمان   مراحل اجرای   پروژه   تفكر ناب   تولید ناب   اتلاف  مودا   تولید به موقع   تولید به هنگام   تامین كننده    تامین كنندگان   شینجی اوهنو    ادوارد دمینگ   تاگوچی   فیلیپ كرازبی   مثلث ژوران  مدیریت ارتباط با مشتری    مشتری مداری    برنامه پروژه    تعریف پروژه   پروژه چیست   مهندسی مدیریت پروژه چیست   مایكروسافت پروژه    پریماورا اینترپرایز   پریماورا اكسپدیشن    نرم افزار كنترل پروژه    گانت چارت   تخصیص منابع   تسطیح منابع   پروژه عملی   چرخه حیات پروژه   فازهای پروژه    فازهای اجرای پروژه   استاندارد مدیریت پروژه    مدیریت یكپارچگی    مدیریت محدوده پروژه    مدیریت زمان پروژه    مدیریت كیفیت پروژه    مدیریت هزینه پروژه   مدیریت زمان پروژه   مدیریت منابع انسانی پروژه   مدیریت تداركات پروژه   مدیریت ریسك پروژه   برنامه زمانی   مدیر پروژه   رهبر پروژه   محدودیت ها ویژگیها   اقلام قابل تحویل   ساختار سازمانی   برنامه ریزی   اجرا   سازماندهی   كنترل   آموزش   مدیریت كاركنان   گزینش   آگهی استخدام   مهندس صنایع   دعوت به كار   آماده به كار   تجزیه و تحلیل شغل   سیستم مدیریت   مصرف كننده نهایی   زنجیره تامین   جریان كالا   فازهای اصلی    مدیریت اطلاعات   مدیریت فناوری   مدیریت فن آوری   تجارت الكترونیك  درآمد زایی   كاریابی   افزایش درآمد   برنامه ریزی منابع سازمانی   جریان اطلاعات   ماژول  آلتشولر   حل خلاقانه مساله   تعریف مساله   ماتریس   الگوریتم   فواید   كاربردها   تئوری بهینه سازی   حل مساله   هیوریستیك ها   مدیریت دانش   داده   اطلاعات   نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه   پیشبینانه   پیشگویانه   خرید و تداركات   مدیریت صنعتی   سایت مدیریت صنعتی    مقالات مدیریت صنعتی    كارشناسی ارشد مدیریت صنعتی    مقالات   مدیریت بازرگانی   مدیریت دولتی   جامع علمی و كاربردی   هیات علمی دانشگاه   ژورنال   كنفرانس مهندسی صنایع    دوره های آموزشی   همایشها و سمینارها   كارگاه   دانشجوی دكترا   دانشجوی كارشناسی ارشد   دانشجوی كارشناسی   دانشجوی مهندسی صنایع   دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه   سایت تخصصی   ممیزی محصول   آدیتور   سر آدیتور   مدیریت اجرایی   فایل   صنایع غذایی   مكانیك   تحلیل سیستمها   قابلیت ماشین    قابلیت فرایند   تویوتا دایملر كرایسلر  جنرال موتورز  گیلبرت  پایش فرایندها  پتروشیمی  بالادستی   روش اجرایی   دستورالعمل   بازرسی حین تولید و محصول نهایی   مواد اولیه   كالیبراسیون   اقدام اصلاحی   اقدام پیشگیرانه   حلقه های كیفیت   كارت امتیازدهی متوازن   مدیریت كیفیت جامع   چك لیست   نظریه   تئوری   ایمنی و بهداشت   محیط زیست   سیستم مدیریت یكپارچه   ابزارهای كیفیت   جذب و استخدام   انبار داری    سرپرست تولید   مدیریت فروش   ادبیات موضوع    روش تحقیق در مورد    مقاله در مورد   مقاله در موضوع   تولید چابك   چابكی   نمودار هیستوگرام    نمودارهای كنترل   میانگین و انحراف معیار   دیاگرام   توزیع احتمال   عارضه یابی   مطالعات امكان سنجی   زمان سنجی    كارسنجی   روش سنجی   تكوین محصول   هزینه های كیفیت  پروژه شش سیگما   مطالعه موردی   موفقیت   علت و معلول   استخوان ماهی   ایشیكاوا   چگونگی رسم   خودارزیابی    خط مشی  معیارهای عملكرد   استراتژی كسب و كار   نفت و گاز   تفكر سیستمی  

EFQM    SPC    MSA   QFD   QC   ISO 9001  ISO TS 16949  MANAGEMENT  INDUSTRIAL ENGINEERING  FREE ARTICLES DOWNLOAD    SQFE   IRANKHODRO  SAPCO   SAIPA   FMEA   TRIZ   PROJECT MANAMGEMENT   FREE DOWNLOAD   FREE SOFTWARE   QUALITY   PPM MANAGEMENT  ORGANIZATION   STANDARD   FREE USERNAME    8D   CPK   PPK   CMK  APQP  PPAP  GENERAL MOTORS  FORD  BENZ  LAMBORGHINI   TOYOTA   HONDA   PDF   DOC  XLS  PPT  URS   IMQ   RWTUF   PRIMAVERA   MICROSAFT PROJECT   MSP  EXPEDITION   MINITAB    SPSS    TQM   PARETO   ANALYSIS   DOE    OPC    FPC   SQA   PMBOK


دانش نگهداری و تعمیرات (نت) در طول دوران شكل‌گیری خود دستخوش تحولات گوناگونی بوده است . در این گام به بررسی این روند دگرگونیها خواهیم پرداخت و بر این اساس سیر تاریخی تحولات حوزه نت را به سه دوره اساسی تقسیم می‌نماییم :

1- دوره نخست و BM :

سیر تحولات در دوره نخست تحقیقات نشان می‌دهد که گامهای اولیه در پیاده‌سازی نت در سالهای قبل از جنگ جهانی دوم رخ داده است . در آن ایام صنایع به شکل امروزی مکانیزه نبوده و لذا خرابیها و توقف ناگهانی ماشین‌آلات مشکلی جدی را برای دست اندرکاران امر تولید ایجاد نمی‌نمود ؛ به بیان دیگر ، جلوگیری از بروز عیب در ذهن اکثر مدیران و مهندسین مفهوم نداشته و یا حداقل ضرورتی از این نظر احساس نمی‌گردید . علاوه بر این اکثر ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از طرح نسبتا ساده‌ای برخوردار بوده و این ویژگی ، کار با آنها را ساده و تعمیرشان را آسان می‌نمود . نتیجه آنکه در آن زمان نیازی به استفاده از نت سیستماتیک احساس نمی‌گردیده و اکثر شرکتها و واحدهای تولیدی و صنعتی تنها در زمانی که دستگاه و یا تجهیزات از کار می‌افتادند ، بازبینی و یا تعمیر آنها را آغاز می‌نمودند ؛ در واقع سیستم نگهداری و تعمیرات به هنگام از کارافتادگی (Breakdown Maintenance) معمول بود .

2- دوره دوم و TPM :

همه چیز در خلال جنگ جهانی دوم به صورتی انفجارآمیز دستخوش تحول گردید . فشارهای ناشی از زمان جنگ ، تقاضا برای انواع محصولات را افزایش داده و این در حالی بود که نیروی انسانی صنایع بشدت کاهش یافته بود ؛ این عامل سبب گردید تا مکانیزاسیون افزایش پیدا نماید . می‌توان سال 1950 را سال رونق طراحی و ساخت ماشین‌آلات مکانیزه نامید و این ایام ، سرآغاز وابستگی صنایع به تجهیزات مکانیزه و اتوماسیون بوده است .

با افزایش روزافزون اتوماسیون مساله شکست و از کارافتادگی ماشین‌آلات نیز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌گشت ؛ پس از گذشت چندی روند افزایش خرابیها به گونه‌ای گردید که کمیت و کیفیت تولیدات را تحت‌الشعاع خود قرار داده و اسباب نارضایتی صاحبان صنایع را فراهم نمود . ادامه این روند ناخوشایند ، مدیران و کارشناسان را به فکر چاره و راه‌حلی مناسب برای جلوگیری از روند رو به رشد عیوب نمود .

در این رهگذر سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintenance) بعنوان چاره درد و راه‌حلی مناسب در کشور امریکا پیشنهاد گردید و به اجرا درآمد . نیاز صنایع بر تولید محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب جهت افزایش توانایی رقابت در بازار موجب گردید که استفاده از سیستم PM رونق یافته و در این راستا اجرای تعمیرات و تعویضهای پیشگیرانه دوره‌ای بعنوان موثرترین راه‌حل جهت کاهش خرابیها مورد استفاده قرار گیرد .

در طول دهه 1950 نت پیشگیرانه به تدریج تکامل یافته تا پاسخگوی نیازهای جدید صنعت باشد . در این راستا سیستم نگهداری و تعمیرات بهره‌ور(Productive Maintenance)  در سال 1954 به صنایع آمریکا معرفی گردید . در این سیستم ضمن تاکید بر روی اصلاح خرابیهای اتفاقی و از کار افتادن غیرمنتظره تجهیزات با بهره‌گیری مناسب از علوم آمار و احتمالات و پژوهش عملیاتی ، شبیه‌سازی ، اقتصاد مهندسی ، تئوری صف و نگرشهای تحلیلی ، تکنیکها و مدلهایی برای حالات مختلف انواع دستگاهها و تجهیزات ابداع شد که متخصصین این رشته می‌توانستند کلیه فعالیتها و عملیات نگهداری و تعمیرات را به نظم درآورده و خرابیها را پیش‌بینی نمایند تا جهت نگهداری و تعمیر آنها برنامه‌ریزی انجام پذیرد .

دهه 1960 را می‌توان دهه گسترش استفاده از نت بهره‌ور در صنایع نامید . معرفی نت بی‌نیاز از تعمیر ، مهندسی قابلیت اطمینان و مهندسی قابلیت تعمیر (1962) از نتایج تحقیقات انجام شده در این دهه بوده که در تکامل سیستم نت بهر‌ه‌ور بسیار موثر بوده است .

معرفی سیستم نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (Total Productive Maintenance) در دهه 1970 از سوی صنایع ژاپنی را می‌توان بعنوان آخرین دستاورد در دوره دوم تحولات نگهداری و تعمیرات نامید . سیستم TPM در حقیقت همان سیستم نت بهره‌ور به شیوه آمریکایی است **که در جهت سازگاری با شرایط صنعتی ژاپن در آن بهبودهایی داده شده است ؛ ابتکار محوری و حساس در اصول TPM این است که اپراتورها خودشان به امور اصلی و اولیه نگهداری و تعمیرات ماشینهای خودشان می‌پردازند . در نت بهره‌ور فراگیر نتایج حاصل از فعالیتهای صنعتی و تجاری به صورت اعجاب‌انگیزی بهبود یافته و سبب ایجاد یك محیط كاری با بهره‌وری بالا ، شادی‌آفرین و ایمن با بهینه‌سازی روابط بین نیروی انسانی و تجهیزاتی كه با آن سر و كار دارند ، می‌گردد .

3- دوره سوم و RCM :

میزان افزایش سرمایه‌گذاری بر روی ماشین‌آلات صنعتی و اتوماسیون از یکسو و افزایش ارزش مالی و اقتصادی آنها از سوی دیگر منجر به آن شد که مدیران و صاحبان صنایع به فکر راهکارهایی منطقی بیفتند که قادر به بیشینه‌سازی طول عمر مفید تجهیزات تولیدی و طولانی کردن چرخه عمر اقتصادی آنها باشد . افزایش میزان اثربخشی ماشین‌آلات ، بهبود کیفیت محصولات در کنار کاهش هزینه‌های نت و عدم خسارت به محیط زیست از جمله مواردی بود که باعث ایجاد تحولی جدید در زمینه نگهداری و تعمیرات گردید .

دست‌آوردهای جدید نت در این دوره عبارتند از :

3-1- معرفی سیستم نگهداری و تعمیرات بر پایه شرایط کارکرد ماشین‌آلات              (Reliability Centered Maintenance) و ترویج استفاده از روشهای CM همچون آنالیز لرزش ، حرارت‌سنجی و ...  

3-2- معرفی و بکارگیری انواع روشهای تجزیه و تحلیل خرابیهای ماشین‌آلات .

3-3- طراحی تجهیزات با تاکید بیشتر بر قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیر .

3-4- تحول اساسی در تفکر سازمانی به سمت مشارکت و گروههای کاری .

3-5- معرفی سیستم نگهداری و تعمیرات موثر .  

3-6- معرفی روش نت مبتنی بر قابلیت اطمینان به عنوان روشی جامع جهت تصمیم‌گیری در استفاده صحیح از انواع سیستم‌های نگهداری و تعمیرات موجود ؛ RCM فرایندی است که اولا معین می‌کند چه کاری می‌بایست برای تداوم عمر هر گونه سرمایه فیزیکی انجام شود و دوم آنكه انتظارتی را که کاربران از تجهیزات دارند ، عملی می‌نماید .

در گامهای آتی استراتژیهای گوناگون نت را بیشتر خواهیم شناخت ...


در گام پیشین ، در بیان تاریخچه تحولات نت ، از سیستم‌های گوناگون نت كه در دوره‌های زمانی متفاوت مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند سخن گفتیم ؛ در این گام و گامهای آتی به تشریح بیشتر این استراتژیها خواهیم پرداخت .

از نگهداری و تعمیرات واكنشی  (Reactive  Maintenance)آغاز می‌نماییم :

این استراتژی می‌گوید :

(Fix it after it Breaks)

در این روش بعد از وقوع خرابی نسبت به تعمیر ماشین و بازگشت وضعیت به حالت اولیه اقدام می‌گردد .

در استاندارد  TPMاز این روش با عنوان (Breakdown Maintenance) یاد شده و در ایران نیز عنوان (Emergency Maintenance) برای این روش مورد استفاده قرار می‌گیرد .

همانگونه كه در گام پیشین بیان نمودیم این سیستم در سالهای آغازین تكامل نت مورد استفاده قرار می‌گرفته و بدین سبب با ساختار امروزین ماشین‌آلات و تجهیزات همخوانی چندانی نداشته و معایب زیر را با خود به همراه دارد :

1- كاهش ایمنی کار با ماشین‌آلات .

2- عدم برنامه‌ریزی دقیق تولید به علت بروز مشکلات کمی و کیفی .

3- نیاز به گروه تعمیراتی قوی و آماده به کار .

4- افزایش زمان تعمیرات بعلت مشاهده خرابیهای فرعی .

5- نیاز به ذخیره و انبار کردن وسیع قطعات .

در گام آتی به نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintenance) خواهیم پرداخت ...


این استراتژی می‌گوید :

(Fix it before it breaks)

Maintain based upon calendar or running time

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه عبارتست از یك روش سیستماتیک برنامه‌ریزی و زمان‌بندی شده جهت انجام کارهای نگهداری مورد نیاز بر طبق برنامه تنظیمی با هدف جلوگیری از فرسایش غیرعادی اجزا ماشین و کاهش توقفات اضطراری ماشین‌آلات .

نت پیشگیرانه بر اساس تناوب اجرای فعالیتها برنامه‌ریزی و اجرا گردیده و به همین دلیل عبارت Time Based Maintenance نیز به این دسته از فعالیتها اطلاق میگردد .

فعالیتهای نت پیشگیرانه عبارتند از :

1- جلوگیری از فرسایش غیرعادی اجزاء ماشین : نظافت ، آچارکشی و روانسازی (روغنکاری و گریسکاری)

2- کاهش توقفات اضطراری : تعمیر و تعویض‌های دوره‌ای مطابق با برنامه زمانی از پیش تعیین شده .

در گام آتی از نگهداری و تعمیرات پیشگویانه(Predictive Maintenance)  خواهیم گفت ...


Maintain based upon known condition

نت پیشگویانه به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می‌گردد که جهت تعیین شرایط فنی کارکرد اجزاء ماشین (اندازه‌گیری میزان فرسایش اجزاء) در حین بهره‌برداری انجام گردیده و بر اساس نتایج حاصله از آن ، زمان و نوع فعالیت نت مورد نیاز تعیین می‌گردد .

نت پیشگویانه بر اساس شرایط کارکرد اجزاء ماشین برنامه‌ریزی و اجرا گردیده و به همین دلیل عبارت Condition Based Maintenance نیز به این دسته از فعالیتها اطلاق میگردد .

فعالیتهای نت پیشگویانه(PdM)  عبارتند از :

1-          بازرسی فنی توسط حواس انسانی : انجام بازرسی فنی توسط پرسنل ماهر نت با استفاده از حواس انسانی (همچون بازرسی سر و صدای غیرعادی یا گرم شدن بیش از حد اجزاء)

2-         اندازه‌گیری فرسایش با استفاده از ابزار توسط انسان : بازرسی فنی اجزاء ماشین و اندازه‌گیری فرسایش با استفاده از ابزارهایی همچون ارتعاش‌سنج ، حرارت‌سنج ، آنالایزر روغن . در این روش بازرس PM در فواصل زمانی مشخص و در حین کارکرد ماشین با استفاده از ابزار نسبت به اندازه‌گیری میزان فرسایش اجزاء اقدام و نتایج به دست آمده را با محدوده کارکرد مجاز اجزاء مقایسه می‌نماید . تصمیم جهت ادامه کار ماشین و یا توقف آن جهت انجام فعالیتهای نت بر اساس نتایج حاصله از این تحلیل خواهد بود . در این روش هیچ فعالیت اضافی نت انجام نمی‌گیرد و برهمین اساس عبارت نت اقتصادی نیز به این گروه از فعالیتهای نت اطلاق می‌گردد .

3-         بازرسی و اندازه‌گیری پیوسته توسط ابزار : امروزه استفاده از روش کنترل پیوسته توسط طراحان ماشینهای صنعتی به عنوان روشی جهت جلوگیری از خطاهای برنامه‌ریزی نت مورد توجه قرار گرفته است . فیلترهای هوا مجهز به سنسور هایی جهت تعیین زمان دقیق تعویض فیلتر شده‌اند ؛ برای یاتاقانها سنسورهای حرارتی طراحی گردیده تا زمان دقیق روانسازی آنها مشخص و به اپراتورها اعلام گردد و ... .

 

 در گام آتی از نگهداری و تعمیرات موثر  (Proactive  Maintenance)خواهیم گفت ...


تعداد کل صفحات: 24  |  ...  6  7  8  9  10  11  12  ...  
 پیرامون سایت

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران در سال 1384 با هدف دستیابی آسان و رایگان پژوهشگران عرصه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ایران به متون و مقالات تخصصی شکل گرفت ؛ این تلاش مرهون تخصص و کارآمدی محققین این حوزه است که ذکر نام آنها در کنار آثارشان تنها راه سپاسگزاری ما در این ساختار مجازی است

مصطفی هاشم زاده


آمار سایت
کل بازدیدها:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
آخرین بازدید:
تعداد کل پست ها:
آخرین بروز رسانی:

آرشیو مطالب
  تیر 1390 (4)
  خرداد 1390 (1)
  فروردین 1390 (3)
  آبان 1389 (1)
  مهر 1389 (7)
  فروردین 1389 (1)
  اسفند 1388 (2)
  بهمن 1388 (11)
  دی 1388 (2)
  آذر 1388 (1)
  آبان 1388 (1)
  مرداد 1388 (3)
  تیر 1388 (4)
  اردیبهشت 1388 (2)
  اسفند 1387 (1)
  بهمن 1387 (2)
  دی 1387 (1)
  آذر 1387 (3)
  آبان 1387 (4)
  مهر 1387 (1)
  شهریور 1387 (6)
  مرداد 1387 (4)
  تیر 1387 (5)
  خرداد 1387 (1)
  اردیبهشت 1387 (1)
  فروردین 1387 (1)
  اسفند 1386 (1)
  بهمن 1386 (3)
  دی 1386 (3)
  آبان 1386 (3)
  مهر 1386 (1)
  شهریور 1386 (2)
  مرداد 1386 (104)
  تیر 1386 (47)
 لیست آرشیوها

جستجو در سایت
 


wwwieir
Google


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات