تبلیغات

منوی اصلی

فهرست موضوعی
 تعریف مهندسی صنایع (3)
 تاریخچه مهندسی صنایع (14)
 اصول مهندسی‌ صنایع (5)
 گرایشهای مهندسی صنایع (6)
 کلیدواژه مهندسی صنایع (12)
 نرم‌افزار مهندسی صنایع (7)
 ارگونومی (1)
 الگوبرداری تطبیقی (6)
 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (4)
 پژوهش در عملیات (4)
 تفکر ناب (2)
 تولید ناب (5)
 تئوری بهینه‌سازی (1)
 حسابداری مدیریت (3)
 شش سیگما (5)
 طرح‌ریزی‌واحدهای‌صنعتی (1)
 صنایع خودروسازی (22)
 کارشناسی ارشد (8)
 مبانی سازمان و مدیریت (11)
 مدیریت استراتژیک (2)
 مدیریت پروژه (25)
 مدیریت تکنولوژی (3)
 مدیریت تعارض (1)
 مدیریت تغییر (1)
 مدیریت دانش (11)
 مدیریت ریسک (3)
 مدیریت زنجیره تامین (10)
 مدیریت کیفیت (23)
 مدیریت منابع انسانی (9)
 مهندسی ارزش (4)
 مهندسی مجدد (10)
 مهندسی معکوس (3)
 نگهداری و تعمیرات (8)
 هیوریستیک‌ها (3)
 عمومی (5)
 TRIZ (4)
 RFID (2)

نظرسنجی

کاربر محترم ، پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط آن موثر عمل نماید ؟
 

1) کدامیک از موارد زیر در تهیه مستندات سیستم مدیریت در سازمان تاثیرگذار نیست؟

الف) اندازه سازمان و نوع فعالیت

ب) پیچیدگی فرایند ها

ج) شایستگی کارکنان

د) محل فعالیت

2) کدام یک از روشهای اجرایی از الزامات استاندارد 16949 ISO/TS می‌باشد؟

الف) آموزش

ب) تغییرات مهندسی

ج) برنامه‌ریزی تولید

د) روش اجرای تعمیرات و نگهداری

3) کدام یک از موارد زیر صحیح نمی‌باشد؟

الف) ISO/TS 16949:2000                             

ب) ISO/TS 16949:2002

ج) ISO 9000:2000

د) ISO 9001:2000

4) تاریخ پایان اعتبار گواهینامه‌های صادره سیستم مدیریت کیفت بر پایه QS9000-1998 چه تاریخی نمی‌باشد؟

الف) 24 ژانویه 2006

ب) 14 آگوست 2007

ج) 14 دسامبر 2006

د) 14 دسامبر 2007

5) کدام یک از استانداردهای زیر یک استاندارد منطقه‌ای می‌باشد؟

الف)VDE 6.1

ب) QS 9000

ج)ISO 9001

د)ISO 14000  

6) کدام بند در ISO /TS16949:2002 مورد استثناء قرار گرفته است و مربوط به چه می باشد؟

الف) 7-3 خرید

ب) 7-2طراحی و تکوین محصول

ج) 7-3 طراحی و تکوین محصول

د) 7-2 خرید

7)ISO/TS16949:2002 لفظ تامین کننده جایگزین کدام اصطلاح در سری 1944:ISO9000 شده است؟

الف)عرضه کننده

ب)پیمانکار

ج)پیمانکارفرعی

د)سازمان

8) کدام گزینه اولویت انجام ابزارهای کیفی به ترتیب را به طور صحیح نشان میدهد؟

الف)QFD،PFMEA

ب)SPC، PFMEA

ج)PFMEA،SPC

د)گزینه 1و2

9) در ISO/TS16949:2002 به منظور پیشگیری و بهبود پیاده سازی کدامابزار الزام نشده است؟

الف)MSA

ب)SPC

ج)FMEA

د) QFD

10) تفاوت رویکرد فرایندی در ISO9001:2000 و ISO/TS16949;2002 در:

الف – نوع شاخص های فرایندها می باشد.

ب- تعداد فرایندها می باشد.

پ- موارد الف و ب

ت- هیچکدام

11) تفاوت اقدام اصلاحی در ISO9001:2000 و ISO /TS16949:2002 در چیست ؟

12) تفاوت تصدیق و صحه گذاری چیست ؟

13) سوالات 1 الی 9 آزمون نمونه گیری

14) کدام یک از موارد ذیل جزء ورودی های بازنگری مدیریت در ISO/TS16949:2002  نمی باشند :

الف – اطلاعات مرتبط با خرابی های عرصه عمل ( میدانی )

ب- روند درصد ضایعات محصولات

پ- روند عملکرد تأمین کنندگان

ت- نتایج ممیزی داخلی

15) مطابق عنصر ( 7-6-1 ) ISO/TS16949:2002 :

الف – MSA در مورد کلیه ابزاراندازه گیری موجود در شرکت ضروری است.

ب- MSA در مورد کلیه سیستم های اندازه گیری مورد اشاره در طرح کنترل ضروری است.

ج- MSA فقط در مورد پارامترهایی که در کلاس A در FMEA قراردارند ضروری است.

د- MSA فقط در مورد پارامترهایی که در TESTPLAN در کلاس A,B قراردارند ضروری است.

16) کدام یک از مواد ذیل صحیح نمی باشد :

الف – نگهداری پیشگیرانه و مدیریت ابزار در ISO/TS الزام    می باشند.

ب- نگهداری پیش بینانه با استفاده از گوش دادن به صدای دستگاه و اقدامات متعاقب صورت می گیرد.

ج- نگهداری پیش بینانه با استفاده از SPC و RADAR CHART و اقدامات متعاقب صورت می گیرد.

د- تصدیق تنظیم راه اندازی ( JOB – SETUP ) به صورت روزانه یک الزام است.

17) به کارگیری اصول تولید ناب CLEAN PRODUCTION در ISO/TS16949:2002 :

الف – یک الزام مربوط به فصل 6 استاندارد می باشد.

ب- یک الزام مربوط به فصل 7 استاندارد می باشد.

ج- الزام نمی باشد و فقط جنبه توصیه دارد.

د- الزامی مربوط به فصول 5 و 6 استاندارد می باشد.

18) منظور از رویکرد فرآیندی در سیستم های مدیریت کیفیت چیست و چه مزایایی دارد ؟

19) استاندارد ISO 9001 چیست و برای چه مواردی کاربرد دارد؟

20) اجزاء چرخه بهبود فرایند کدام‌اند؟

الف) شناسایی فرایند، طراحی فرایند و تحلیل فرایند

ب) طراحی فرایند، تحلیل فرایند و بهبود فرایند

ج) آنالیز فرایند، نگهداری فرایند و بهبود فرایند

د) طراحی فرایند، بهبود فرایند و نگهداری فرایند فرایند

21) الزام TS در خصوص طرحهای نمونه برداری داد‌ه‌های وصفی چه می‌باشد؟

الف) برای تمامی داده‌های وصفی باید عدد پذیرش پذیرش صفر باشد.

ب) فقط برای مشخصه‌های ویژه باید عدد پذیرش صفر باشد.

ج) برای مشخصه‌های وصفی در مرحلة ورودی و خروجی باید عدد پذیرش صفر باشد.

د) برای مشخصه‌های وصفی با درجه اهمیت A، B باید عدد پذیرش صفر باشد.

22) كدامیك از موارد زیر دروندادهای طراحی محصول نمی‌باشد؟

الف) الزامات مشتری        

ب) بازنگری مدیریت

ج)اهداف كیفیت

د) دروندادهای داخلی سازمانی از پروژه‌های قبلی

23) كدامیك از گزینه‌های زیر در ارتباط با بازرسی‌ جامع صحیح است؟

الف) بررسی تمامی مشخصه‌های وصفی و ابعادی است.

ب) یك اندازه‌گیری كامل از كلیه ابعادی است كه در سوابق طراحی ارائه شده است.

ج) همان بازرسی نهایی است.

د) بازرسی نهایی، ولی فقط برای مشخصه‌های وصفی است.

24) كدامیك از موارد زیر نادرست است؟

الف) محصولی كه وضعیت غیر قابل شناسایی یا مشكوك دارد را نمی‌توان نامنطبق در نظر گرفت.

ب) محصول نامنطبق كه اصلاح می‌گردد، باید جهت اثبات انطباق با الزامات، مورد تصدیق مجدد قرار گیرد.

ج) مشتری باید به سرعت از ارسال محصول نامنطبق مطلع گردد.

د)سوابق ماهیت عدم انطابق‌ها و اجازه‌های ارفاقی كسب شده باید نگهداری شود.

25) سیستم نگهداری پیشگیرانه و پیش بینانه شامل كدام یك از موارد زیر نیست؟

الف) فعالیت‌های طرح ریزی شدة نگهداری

ب) تدوین، ارزیابی و بهبود اهداف نگهداری

ج) در دسترس بودن قطعات جایگزین برای تجهیزات كلیدی خط تولید

د) هیچ كدام.      

26) طبق الزام ISO/TS 16949 در كدام یك از موارد زیر تواتر انجام ممیزی‌های داخلی باید تغییر كند.

الف) بروز عدم انطباق داخلی

ب) CPK  و CP پایین فرآیند

ج) R&R بالای سیستم اندازه گیری

د) الف و ب

27) طبق الزام ISO / TS16949 برای كدام یك از موارد زیر سازمان باید روش اجرایی مدون داشته باشد.

الف) ممیزی فرآیند

ب) آموزش

ج) ممیزی محصول

ه) هر سه مورد

28) طبق الزام ISO/TS 16949 در كدام یك از موارد زیر طرح كنترل باید بازنگری و بهنگام شود؟

الف) یافتن علت بالقوه جدید برای یك حالت خرابی

ب) تغییر تأمین كننده خدمات كالیبراسیون

ج) تغییر سیستم اندازه‌گیری

د) الف و ج

29) كدام یك از موارد زیر طبق الزام TS می‌تواند در طرح كنترل نباشد؟

الف) اقدام واكنشی

ب) اقدام پیشگیرانه

ج) معیارهای پذیرش

د) روش اندازه‌گیری

30) كدامیك از موارد زیر می‌تواند جزء ورودی‌های بازنگری مدیریت نباشد.

الف) وضعیت اقدامات پیشگیرانه

ب) انطباق محصول

ج) FMEA

د) هر نوع تغییر در سازمان

31) کدام گزینه زیر یک استاندارد مدیریت کیفیت است ؟

الف – ISO 9001

ب- EFQM

ج- شش سیگما

د-  پوکا یوکه

32) كدام یك از روش های اجرایی زیر جزو مستنداتی كه باید مكتوب شوند نیست ؟

الف - ممیزی داخلی

ب - بازنگری مدیریت

ج - اقدام اصلاحی

د - كنترل محصول نامنطبق

33)ممیزی شركت های گواهی دهندهISO/ TS  ازسازندگان......... تكرار می شود .

الف )بصورت موردی

ب )  بصورت سالانه

ج ) هر سه سال یكبار

د ) مطابق با در خواست مشتری

34) كدام یك از موارد زیر جزو الزامات  ISO/ TS  نیست ؟

الف ) ارزیابی تامین كنندگان

ب ) ارتقاء تامین كنندگان

ج ) خرید از تامین كنندگانی كه مشتری اعلام كرده است

د ) آدیت محصول تامین كنندگان به روش SQFE

35) كدام یك از روش های اجرایی زیر جزو مستنداتی كه باید مكتوب شوند نیست ؟


 پیرامون سایت

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران در سال 1384 با هدف دستیابی آسان و رایگان پژوهشگران عرصه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ایران به متون و مقالات تخصصی شکل گرفت ؛ این تلاش مرهون تخصص و کارآمدی محققین این حوزه است که ذکر نام آنها در کنار آثارشان تنها راه سپاسگزاری ما در این ساختار مجازی است

مصطفی هاشم زاده


آمار سایت
کل بازدیدها:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
آخرین بازدید:
تعداد کل پست ها:
آخرین بروز رسانی:

آرشیو مطالب
  تیر 1390 (4)
  خرداد 1390 (1)
  فروردین 1390 (3)
  آبان 1389 (1)
  مهر 1389 (7)
  فروردین 1389 (1)
  اسفند 1388 (2)
  بهمن 1388 (11)
  دی 1388 (2)
  آذر 1388 (1)
  آبان 1388 (1)
  مرداد 1388 (3)
  تیر 1388 (4)
  اردیبهشت 1388 (2)
  اسفند 1387 (1)
  بهمن 1387 (2)
  دی 1387 (1)
  آذر 1387 (3)
  آبان 1387 (4)
  مهر 1387 (1)
  شهریور 1387 (6)
  مرداد 1387 (4)
  تیر 1387 (5)
  خرداد 1387 (1)
  اردیبهشت 1387 (1)
  فروردین 1387 (1)
  اسفند 1386 (1)
  بهمن 1386 (3)
  دی 1386 (3)
  آبان 1386 (3)
  مهر 1386 (1)
  شهریور 1386 (2)
  مرداد 1386 (104)
  تیر 1386 (47)
 لیست آرشیوها

جستجو در سایت
 


wwwieir
Google


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic