تبلیغات

منوی اصلی

فهرست موضوعی
 تعریف مهندسی صنایع (3)
 تاریخچه مهندسی صنایع (14)
 اصول مهندسی‌ صنایع (5)
 گرایشهای مهندسی صنایع (6)
 کلیدواژه مهندسی صنایع (12)
 نرم‌افزار مهندسی صنایع (7)
 ارگونومی (1)
 الگوبرداری تطبیقی (6)
 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (4)
 پژوهش در عملیات (4)
 تفکر ناب (2)
 تولید ناب (5)
 تئوری بهینه‌سازی (1)
 حسابداری مدیریت (3)
 شش سیگما (5)
 طرح‌ریزی‌واحدهای‌صنعتی (1)
 صنایع خودروسازی (22)
 کارشناسی ارشد (8)
 مبانی سازمان و مدیریت (11)
 مدیریت استراتژیک (2)
 مدیریت پروژه (25)
 مدیریت تکنولوژی (3)
 مدیریت تعارض (1)
 مدیریت تغییر (1)
 مدیریت دانش (11)
 مدیریت ریسک (3)
 مدیریت زنجیره تامین (10)
 مدیریت کیفیت (23)
 مدیریت منابع انسانی (9)
 مهندسی ارزش (4)
 مهندسی مجدد (10)
 مهندسی معکوس (3)
 نگهداری و تعمیرات (8)
 هیوریستیک‌ها (3)
 عمومی (5)
 TRIZ (4)
 RFID (2)

نظرسنجی

کاربر محترم ، پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط آن موثر عمل نماید ؟
 

 

ISO 9004: 2000

2- مراجع الزامی

استاندارد زیر شامل مقرراتی است كه از طریق ارجاع به آنها در متن استاندارد حاضر جزئی از این استاندارد به شمار می‌آیند. درصورتی‌كه با مدركی با ذكر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحات یا تجدید نظرهای بعدی آن شامل این استاندارد نمی‌شود. به هر حال به طرف‌های موافقت‌نامه‌هایی كه براساس این استاندارد تنظیم شده باشند توصیه می‌شود امكان كاربرد چاپ‌های جدید این مدرك را بررسی كنند. در مورد مداركی كه بدون ذكر تاریخ انتشار به آنها ارجاع شده است، همواره آخرین چاپ از هر مدرك ارجاع شده معتبر است. آخرین اطلاعات لازم را می‌توان از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به دست آورد.

استفاده از مرجع زیر برای كاربرد این استاندارد الزامی است:

استاندارد ایران – ایزو 9000: سال 1380 سیستم‌های مدیریت كیفیت – مبانی و واژگان

 

2 – استاندارد مرجع

استاندارد مرجعی كه در ادامه آمده شده است شامل مقرراتی می‌باشد كه در سراسر این متن به آن ارجاع داده شده و جزئی از مقررات استاندارد ( TS ) محسوب می‌شود . برای مراجع دارای تاریخ ، الحاقیه‌ها و یا ویرایش‌های بعدی این مدارك مورد استفاده قرار نخواهد گرفت . از طرفینی كه بر مبنای این استاندارد ، قرارداد منعقد می‌كنند ، دعوت می‌شود كه از آخرین چاپ مدرك قانونی تعیین شده ذیل استفاده نمایند . در مورد مراجع بدون تاریخ ، آخرین ویرایش ، مبنای استفاده می‌باشد اعضای ISO و IEC فهرست استانداردهای بین المللی معتبر را نگهداری می‌كنند .

3- واژگان و تعاریف

ISO 9001:2000 ، سیستم مدیریت كیفیت – الزامات

3- واژگان و تعاریف

برای مقاصد این استاندارد بین المللی ، واژگان و تعاریف ارائه شده در استاندارد ایزو 9000 به كار می‌روند . واژگان زیر ، كه در این ویرایش استاندارد ایزو 9001 به كار رفته‌اند تا زنجیره تامین كنندگان را توصیف نمایند ، تعبیر یافته‌اند تا به زمان محاوره جاری نزدیك‌تر باشند :

 

واژه سازمان جایگزینی عبارت عرضه كننده در استاندارد ایزو 9001 : 1994 شده است و به واحدی اشاره می‌نماید كه این استاندارد بین المللی در آن اعمال می‌گردد . همچنین واژه تامین كننده جایگزین واژه پیمانكار فرعی شده است .

در تمامی متن این استاندارد بین المللی هرجا عبارت محصول بكار رفته است ، مفهوم خدمات را نیز شامل می‌گردد .

 

3-1- واژگان و تعاریف مرتبط با صنعت خودرو

برای مقاصد این استاندارد واژگان و تعاریف ارائه شده در استاندارد ایزو 9001 :2000 و موارد ذیل به كار می‌روند.

 

3-1-1- طرح كنترل

شرح مدون شده‌ای از الزامات سیستم‌ها و فرآیندها بمنظور كنترل محصول

 

3-1-2- سازمان با مسئولیت طراحی

سازمانی كه دارای اختیار استقرار مشخصات یك محصول جدید یا تغییر مشخصات محصول موجود می‌باشد .

 

3-1-3- خطا ناپذیرسازی

طراحی و توسعه محصول و فرآیند ساخت ، بمنظور پیشگیری از ساخت محصول نامنطبق .

 

3-1-4- آزمایشگاه

تسهیلاتی برای بازرسی، آزمون یا كالیبراسیون كه ممكن است شامل آزمایشات شیمیایی، متالورژیكی، ابعادی، فیزیكی، الكتریكی، قابلیت اطمینان باشد. اما به این مورد محدود نمی‌شود.

 

3-1-5- دامنه كاری آزمایشگاه

مدرك تحت كنترل شامل موارد ذیل :

-  آزمایشات معین ، ارزیابی و كالیبراسیون‌هایی كه یك آزمایشگاه صلاحیت انجام آنها را دارد .

-  فهرست تجهیزاتی كه برای انجام موارد فوق الذكر مورد استفاده قرار می‌گیرند .

-  فهرست روشها و استانداردهایی كه برای موارد فوق الذكر مورد استفاده قرار می‌گیرند

 

3-1-6- ساخت

فرآیند ساخت و یا فرآوری :

-  مواد اولیه تولید

-  قطعات تولیدی یا قطعات خدماتی

-  مونتاژ

-  عملیات حرارتی، جوشكاری ، رنگ و نقاشی و یا سایر خدمات تكمیل كاری .

 

3-1-7- نگهداری و تعمیرات پیشگویانه

فعالیت‌هایی بر مبنای داده‌های فرآیند جهت جلوگیری از مشكلات نگهداری و تعمیرات با پیشگویی محتمل ترین حالات خطا برای پیشگیری از توقف تولید .

 

3-1-8- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

 اقدامات برنامه‌ریزی شده جهت حذف علل تجهیزات و یا توقعات زمان بندی نشده تولید ، بعنوان خروجی از مرحله طراحی فرآیند ساخت .

 

3-1-9- هزینه حمل اضافی

هزینه حمل اضافی ، نسبت به تحویل قرارداد شده .

یادآوری : علل بروز این موضوع می‌تواند روش ، مقدار ، موارد زمان‌بندی نشده تحویل و یا تاخیرهای ناشی از تحویل باشد.

 

3-1-10- مكانهای دور ( مجزا)

محل‌هایی كه به عنوان پشتیبان مكان‌های تولیدی تلقی می‌شوند و در آنها فرآیندهای غیر تولیدی رخ می‌دهد.

 

3-1-11- سایت

محلی كه در آنجا فرآیندهای ساخت با ارزش افزوده انجام می‌شوند .

 

3-1-12- مشخصات ویژه

مشخصات محصول یا پارامترهای فرآیند ساختی كه ممكن است بر ایمنی تاثیر داشته و یا بر تطابق با مقررات ، تناسب ، كاركرد ، عملكرد یا توالی فرآیند محصول تاثیر گذار باشند .

 

 

4- سیستم مدیریت كیفیت

4-1- الزامات عمومی

ISO 9004: 2000

4- سیستم مدیریت كیفیت

4-1- مدیریت كردن سیستم‌ها و فرآیندها

برای راهبری و اداره موفق یك سازمان ضروری است كه آن سازمان به طریقی سیستماتیك و شفاف هدایت گردد. موفقت بایستی ناشی از استقرار و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریتی باشد كه جهت بهبود مداوم اثربخشی و كارایی عملكرد سازمان با در نظر گرفتن نیازهای كلیه طرف‌های ذینفع طراحی شده است. مدیریت كردن یك سازمان شامل مدیریت كیفیت در بین سایر زمینه‌های مدیریتی می‌باشد.

مدیریت رده بالا بایستی سازمانی «مشتری محور» به طریق زیر ایجاد نماید:

الف- مشخص نمودن سیستم‌ها و فرآیندهایی كه بتوانند به روشنی درك شده و مدیریت شوند و اثربخشی و كارایی آنها بتواند بهبود یابد.

ب- حصول اطمینان در مورد اجرا و كنترل اثربخش و كارای فرآیندها و شاخص‌ها و داده‌هایی كه برای تعیین رضایت‌بخش بودن عملكرد سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

مثال‌هایی در مورد فعالیت‌های مربوط به ایجاد یك سازمان «مشتری محور» عبارتند از:

- مشخص نمودن و پیشبرد فرآیندهایی كه منجر به بهبود عملكرد سازمانی می‌گردد

- بدست آوردن و بكار گرفتن داده‌ها و اطلاعات مربوط به فرآیند به صورت مداوم

- جهت دهی پیشرفت سازمان در راستای بهبود مداوم

- بكارگیری روش‌های مناسب جهت ارزیابی بهبود فرآیند از قبیل خودارزیابی و بازنگری مدیریت

 

ISO 9001: 2000 ، سیستم مدیریت كیفیت – الزامات

4- سیستم مدیریت كیفیت

4-1- الزامات عمومی

سازمان باید یک سیستم مدیریت كیفیت را ایجاد، مدون و اجرا نموده و آن را برقرار نگهدارد و به طور مداوم اثربخشی آن را بر طبق الزامات این استاندارد بهبود بخشد.

سازمان باید:

الف) فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت كیفیت و كاربرد آنها را در سرتاسر سازمان مشخص نماید.( به بند 1-2- رجوع شود) .

ب)  توالی و تعامل بین این فرآیندها را تعیین نماید.

ج)  معیارها و روش‌های لازم جهت حصول اطمینان از این که هم اجرا و هم کنترل این فرآیندها اثربخش هستند را تعیین کند.

د)   از در دسترس بودن منابع و اطلاعات لازم جهت پشتیبانی از اجرا و پایش این فرآیندها اطمینان یابد.

هـ) این فرآیندها را پایش، اندازه‌گیری و تحلیل نماید.

و)  ‌اقدامات لازم جهت دستابی به نتایج برنامه‌ریزی شده و بهبود مداوم این فرآیندها را انجام دهد.

این فرآیندها باید توسط سازمان بر طبق الزامات این استاندارد مدیریت گردد.

هرگاه سازمان تصمیم بگیرد فرآیندی را كه بر انطباق محصول با الزامات تأثیر می‌گذارد به غیر (تأمین‌کننده بیرونی) واگذار نماید، سازمان باید از اعمال كنترل خود بر چنین فرآیندهایی اطمینان یابد. کنترل چنین فرآیندهای واگذار شده به غیر (تأمین‌کننده بیرونی) باید در چارچوب سیستم مدیریت کیفیت مشخص گردد.

یادآوری: فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت كیفیت اشاره شده در فوق بایستی شامل فرآیندهای مربوط به فعالیت‌های مدیریتی، فراهم ساختن منابع، پدیدآوری محصول و اندازه‌گیری باشد.

 

4-1-1- الزامات عمومی – تكمیلی

اطمینان از كنترل فرآیندهایی كه به بیرون از سازمان محول گردیده ، رافع مسئولیت سازمان در قبال تطابق با كلیه الزامات مشتری نمی‌باشد.

یادآوری : به 7-4-1 و 7-4-1-3 مراجعه شود.

 

راهنمای IATF

هنگامی‌كه از منابع خارج از سازمان استفاده می‌شود، محول كردن مسئولیت فنی به آنها، مجاز نمی‌باشد. می‌بایست به طراحی و توسعه محصول و فرآیند توجه ویژه‌ای شود. (بند 7-3-) به عنوان مثال انطباق با فرآیند تأیید قطعه توسط مشتری شامل كلیه فعالیت‌های داخل و خارج از سازمان جزء مسئولیت سازمان می‌باشد.


 پیرامون سایت

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران در سال 1384 با هدف دستیابی آسان و رایگان پژوهشگران عرصه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ایران به متون و مقالات تخصصی شکل گرفت ؛ این تلاش مرهون تخصص و کارآمدی محققین این حوزه است که ذکر نام آنها در کنار آثارشان تنها راه سپاسگزاری ما در این ساختار مجازی است

مصطفی هاشم زاده


آمار سایت
کل بازدیدها:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
آخرین بازدید:
تعداد کل پست ها:
آخرین بروز رسانی:

آرشیو مطالب
  تیر 1390 (4)
  خرداد 1390 (1)
  فروردین 1390 (3)
  آبان 1389 (1)
  مهر 1389 (7)
  فروردین 1389 (1)
  اسفند 1388 (2)
  بهمن 1388 (11)
  دی 1388 (2)
  آذر 1388 (1)
  آبان 1388 (1)
  مرداد 1388 (3)
  تیر 1388 (4)
  اردیبهشت 1388 (2)
  اسفند 1387 (1)
  بهمن 1387 (2)
  دی 1387 (1)
  آذر 1387 (3)
  آبان 1387 (4)
  مهر 1387 (1)
  شهریور 1387 (6)
  مرداد 1387 (4)
  تیر 1387 (5)
  خرداد 1387 (1)
  اردیبهشت 1387 (1)
  فروردین 1387 (1)
  اسفند 1386 (1)
  بهمن 1386 (3)
  دی 1386 (3)
  آبان 1386 (3)
  مهر 1386 (1)
  شهریور 1386 (2)
  مرداد 1386 (104)
  تیر 1386 (47)
 لیست آرشیوها

جستجو در سایت
 


wwwieir
Google


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic