تبلیغات

منوی اصلی

فهرست موضوعی
 تعریف مهندسی صنایع (3)
 تاریخچه مهندسی صنایع (14)
 اصول مهندسی‌ صنایع (5)
 گرایشهای مهندسی صنایع (6)
 کلیدواژه مهندسی صنایع (12)
 نرم‌افزار مهندسی صنایع (7)
 ارگونومی (1)
 الگوبرداری تطبیقی (6)
 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (4)
 پژوهش در عملیات (4)
 تفکر ناب (2)
 تولید ناب (5)
 تئوری بهینه‌سازی (1)
 حسابداری مدیریت (3)
 شش سیگما (5)
 طرح‌ریزی‌واحدهای‌صنعتی (1)
 صنایع خودروسازی (22)
 کارشناسی ارشد (8)
 مبانی سازمان و مدیریت (11)
 مدیریت استراتژیک (2)
 مدیریت پروژه (25)
 مدیریت تکنولوژی (3)
 مدیریت تعارض (1)
 مدیریت تغییر (1)
 مدیریت دانش (11)
 مدیریت ریسک (3)
 مدیریت زنجیره تامین (10)
 مدیریت کیفیت (23)
 مدیریت منابع انسانی (9)
 مهندسی ارزش (4)
 مهندسی مجدد (10)
 مهندسی معکوس (3)
 نگهداری و تعمیرات (8)
 هیوریستیک‌ها (3)
 عمومی (5)
 TRIZ (4)
 RFID (2)

نظرسنجی

کاربر محترم ، پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط آن موثر عمل نماید ؟
 

 4-2- الزامات مستندسازی

4-2-1- كلیات

ISO 9004: 2000

4-2- مستندات

مدیریت بایستی مستندات و از جمله سوابق مرتبط مورد نیاز برای ایجاد، بكارگیری و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریت كیفیت و همچنین برای پشتیبانی از اجرای اثربخش و كارای فرآیندهای سازمان را مشخص كند.

ماهیت و گستره مستندات بایستی الزامات مربوط به قراردادها، قوانین و مقررات و همچنین نیازها و انتظارات مشتریان و سایر طرف‌های ذینفع را برآورده نموده و متناسب با سازمان باشد. مستندات می‌تواند به هر شكل یا نوع از هر رسانه متناسب با نیازهای سازمان باشد.

به منظور فراهم نمودن مستنداتی كه بتوانند نیازها و انتظارات طرف‌های ذینفع را برآورده سازد مدیریت بایستی موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:

- الزامات قراردادی از جانب مشتری و سایر طرف‌های ذینفع

- پذیرش استانداردهای بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و بخش‌های صنعتی

- الزامات مربوط با قوانین و مقررات ذیربط

- تصمیمات اتخاذ شده توسط سازمان

- منابع اطلاعاتی برون سازمانی مرتبط با ارتقای شایستگی سازمانی

- اطلاعات مربوط به نیازها و انتظارات طرف‌های ذینفع

ایجاد، استفاده و كنترل مستندات بایستی با توجه به اثربخشی و كارایی سازمان برطبق معیارهایی از قبیل موارد زیر مورد ارزیابی قرار گیرد:

- قابلیت كاركرد (از قبیل سرعت پردازش)

- سهولت بكارگیری توسط كاربر

- منابع مورد نیاز

- خط‌مشی‌ها و اهداف

- الزامات جاری و آتی مرتبط با مدیریت دانایی

- ترازیابی و الگوبرداری سیستم‌ها و مستندات

- فصل‌مشترك‌های مورد استفاده توسط مشتریان، تأمین كنندگان و سایر طرف‌های ذینفع سازمان.

 

سازمان بایستی از دسترسی افراد داخل سازمان و سایر طرف‌های ذینفع به مستندات برمبنای خط‌مشی انتقال اطلاعات سازمان اطمینان حاصل نماید.

ISO 9001:2000 ، سیستم مدیریت كیفیت – الزامات

4-2- الزامات مستندسازی

4-2-1- كلیات

مستندسازی سیستم مدیریت كیفیت باید شامل موارد زیر باشد :

الف) خط مشی كیفیت و اهداف كیفیتی مدون شده .

ب)  نظامنامه كیفیت .

ج)   روش‌های اجرایی مدونی كه از طرف این استاندارد بین المللی الزام شده‌اند .

د)    مستندات مورد نیاز سازمان برای حصول اطمینان از مؤثر بودن طرح‌ریزی ، اجراء و كنترل فرآیندهای آن .

هـ)  سوابق كیفیتی كه توسط این استاندارد الزام شده‌اند ( ر.ك.{4-2-4-} ) .

یادآوری1: هنگامی كه در این استاندارد بین المللی از عبارت روش اجرایی مستند استفاده می‌شود ، منظور روش اجرایی است كه ایجاد شده، مدون گردیده ، مستقر شده و مورد نگهداری قرار می‌گیرد .

یادآوری2: گستره مستندسازی سیستم مدیریت كیفیت در هر سازمان می‌تواند به دلایل زیر متفاوت باشد :

الف) ‌اندازه سازمان و نوع فعالیت آن.

ب)‌  پیچیدگی فرآیندها و تأثیرات متقابل آنها.

ج)  صلاحیت نیروی انسانی.

 

یادآوری 3 : مستندسازی می‌تواند بر روی هر واسطه اطلاعاتی صورت پذیرد .

 

4-2-2- نظامنامه كیفیت

ISO 9001:2000 ، سیستم مدیریت كیفیت – الزامات

4-2-2- نظامنامه كیفیت

سازمان باید نظامنامه كیفیتی را ایجاد نموده و نگهداری نماید كه شامل موارد زیر باشد:

 

الف) ‌دامنه كاربرد سیستم مدیریت كیفیت ، شامل جرئیات و دلایل هرگونه كنارگذاری الزامات استاندارد ( ر.ك.{1-2} )‌.

ب)  ‌روش‌های اجرایی مدون سیستم مدیریت كیفیت ، یا ارجاع به آنها .

ج)  ‌توصیفی از تاثیرات متقابل بین فرآیندهای سیستم مدیریت كیفیت .

 

نظامنامه کیفیت – تکمیلی الزامات خاص سازه‌گستر:

نظامنامه كیفیت سازمان باید الزامات خاص مشتری را شامل شود

 

نظامنامه کیفیت – تکمیلی الزامات خاص ساپکو

یادآوری1:   نظامنامه كیفیت سازمان باید الزامات خاص مشتری را شامل شود

یادآوری2:  در تدوین روشهای اجرایی باید كلیه فعالیتها و مسئول اجرای آنها به روشنی مشخص شده باشند

یادآوری3: روشهای اجرایی باید دستورالعملها را شامل شده و یا در آن به دستورالعملهایی اشاره شده باشد

یادآوری4: در دستورالعملها باید روش انجام كار به‌روشنی توضیح داده شود و تا حد امكان از ارجاع دادن به مدارك دیگر خودداری شود

 

4-2-3- كنترل مستندات

ISO 9001:2000 ، سیستم مدیریت كیفیت – الزامات

4-2-3- كنترل مستندات

مستنداتی كه در سیستم مدیریت كیفیت الزام شده‌اند باید تحت كنترل باشند . سوابق كیفیت نوع خاصی از مستنداتی بوده و باید مطابق الزامات مندرج در { 4-2-4 } تحت كنترل قرار بگیرند .

یك روش اجرایی مدون باید برای تعریف كنترل‌های مورد نیاز زیر اجراء گردد :

الف) تصویب مستندات از نظر تناسب آنها ، پیش از انتشار .

ب)  بازنگری و به روزآوری – بر حسب تغییرات و وضعیت ویرایش جاری مستندات مشخص شده‌اند .

ج)  حصول اطمینان از اینكه تغییرات و وضعیت ویرایش جاری مستندات مشخص شده‌اند .

د)  ‌ حصول اطمینان از اینكه ویرایش‌های معتبر مستندات در مكان استفاده در دسترس می‌باشند .

و)  ‌ حصول اطمینان از اینكه مستندات با منشاء برون سازمانی ، مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و توزیع آنها تحت كنترل است .

ز)   حصول اطمینان از اینكه مستندات غیر معتبر مورد استفاده ناخواسته قرار نمی‌گیرند و در صورتیكه به هر دلیلی نگهداری شوند ، به نحو مناسبی مورد شناسایی قرار می‌گیرند.

 

4-2-3-0- الزامات مشتری

الزامات خاص سازه گستر

تامین كننده باید ماتریس مدارك را كه نشان دهنده ارتباط هر مدرك (مانند مدارک مختص طرح‌ریزی و تکوین محصول، مستندات فنی و ...) با دیگر مدارك است  را به منظور ارزیابی اثرات تغییر یك مدرك بر روی مدارك دیگر تهیه نماید.

 

الزامات خاص ساپكو

یادآوری1 : مدارك و داده ها می توانند به صورت هر نوع واسط اطلاعاتی مانند نسخ مكتوب یا واسط‏های الكترونیكی  و كامپیوتری باشند

 

4-2-3-1- مشخصات مهندسی

سازمان باید فرآیندی داشته باشد تا از بازنگری به موقع ، توزیع و اجرای تمامی استانداردها ، مشخصات و تغییرات مهندسی برطبق برنامه زمان‌بندی خواسته شده مشتری ، اطمینان حاصل نماید

این بازنگری به موقع بایستی تا حد امكان زود انجام شود و نباید بیش از دو هفته به طول بیانجامد سازمان باید سابقه تاریخ هر تغییر اعمال شده در تولید را نگهداری كند . اعمال اینگونه تغییرات باید شامل به روز رسانی مدارك باشد .

یادآوری : با هر تغییری در این استاندارد/مشخصات ، هنگامیكه این مشخصات به سوابق طراحی ارجاع می‌دهند ، یا در صورتیكه آنها بر مدارك فرآیند تائید قطعات تولیدی تاثیر گذار باشند ، مانند طرح كنترل ، FMEA ها و غیره لازم است تا سوابق تائید قطعات تولیدی مشتری بروز گردد .

4-2-3-1- مشخصات مهندسی- تکمیلی

الزامات خاص ساپکو

یادآوری1 : نمونه هایی از مدارك مربوطه به شرح زیر می باشد:

نقشه های مهندسی                                           استانداردهای مهندسی

داده های محاسباتی (CAD DATA)                                   دستورالعمل های بازرسی

روشهای آزمون                                                    دستورالعمل های كاری

برگه‌های عملیات                                                             نظامنامه كیفیت

روشهای اجرایی عملیاتی                                      روشهای اجرایی تضمین كیفیت

مشخصات مواد


 پیرامون سایت

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران در سال 1384 با هدف دستیابی آسان و رایگان پژوهشگران عرصه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ایران به متون و مقالات تخصصی شکل گرفت ؛ این تلاش مرهون تخصص و کارآمدی محققین این حوزه است که ذکر نام آنها در کنار آثارشان تنها راه سپاسگزاری ما در این ساختار مجازی است

مصطفی هاشم زاده


آمار سایت
کل بازدیدها:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
آخرین بازدید:
تعداد کل پست ها:
آخرین بروز رسانی:

آرشیو مطالب
  تیر 1390 (4)
  خرداد 1390 (1)
  فروردین 1390 (3)
  آبان 1389 (1)
  مهر 1389 (7)
  فروردین 1389 (1)
  اسفند 1388 (2)
  بهمن 1388 (11)
  دی 1388 (2)
  آذر 1388 (1)
  آبان 1388 (1)
  مرداد 1388 (3)
  تیر 1388 (4)
  اردیبهشت 1388 (2)
  اسفند 1387 (1)
  بهمن 1387 (2)
  دی 1387 (1)
  آذر 1387 (3)
  آبان 1387 (4)
  مهر 1387 (1)
  شهریور 1387 (6)
  مرداد 1387 (4)
  تیر 1387 (5)
  خرداد 1387 (1)
  اردیبهشت 1387 (1)
  فروردین 1387 (1)
  اسفند 1386 (1)
  بهمن 1386 (3)
  دی 1386 (3)
  آبان 1386 (3)
  مهر 1386 (1)
  شهریور 1386 (2)
  مرداد 1386 (104)
  تیر 1386 (47)
 لیست آرشیوها

جستجو در سایت
 


wwwieir
Google


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic