تبلیغات

منوی اصلی

فهرست موضوعی
 تعریف مهندسی صنایع (3)
 تاریخچه مهندسی صنایع (14)
 اصول مهندسی‌ صنایع (5)
 گرایشهای مهندسی صنایع (6)
 کلیدواژه مهندسی صنایع (12)
 نرم‌افزار مهندسی صنایع (7)
 ارگونومی (1)
 الگوبرداری تطبیقی (6)
 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (4)
 پژوهش در عملیات (4)
 تفکر ناب (2)
 تولید ناب (5)
 تئوری بهینه‌سازی (1)
 حسابداری مدیریت (3)
 شش سیگما (5)
 طرح‌ریزی‌واحدهای‌صنعتی (1)
 صنایع خودروسازی (22)
 کارشناسی ارشد (8)
 مبانی سازمان و مدیریت (11)
 مدیریت استراتژیک (2)
 مدیریت پروژه (25)
 مدیریت تکنولوژی (3)
 مدیریت تعارض (1)
 مدیریت تغییر (1)
 مدیریت دانش (11)
 مدیریت ریسک (3)
 مدیریت زنجیره تامین (10)
 مدیریت کیفیت (23)
 مدیریت منابع انسانی (9)
 مهندسی ارزش (4)
 مهندسی مجدد (10)
 مهندسی معکوس (3)
 نگهداری و تعمیرات (8)
 هیوریستیک‌ها (3)
 عمومی (5)
 TRIZ (4)
 RFID (2)

نظرسنجی

کاربر محترم ، پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط آن موثر عمل نماید ؟
 

با مطالعات نظریه های مختلف درباره فرهنگ سازمانی می توان فهمید که برای آن تعاریف فراوانی با توجه به حوزه موردنظر ارائه شده است ، در سازمان فرهنگ سازمانی را سیستمی از مفاهیم و معانی مشترک که اعضای یک سازمان دارند بیان کرده اند که دارای عناصر ، ویژگیها و انواع خاص می باشد . چالشی که مدیران در قرن 21 با آن روبرو هستند پیاده نمودن فرهنگ نوآوری در سازمان و شناخت متغیرهای ساختاری ، فرهنگی و منابع انسانی تاثیر گذار بر نوآوری بوده و برطرف نمودن موانع فرهنگی جهت دریافت تکنولوژی های جدید و نوآوریهای مناسب جهت دستیابی به اهداف سازمانی یکی از چالشهای پیش روی مدیران می باشد.

واژه های كلیدی : فرهنگ ، فرهنگ نوآوری ، تكنولوژی

 

نویسندگان : دکتر امیرحسین امیرخانی (استادیار دانشگاه پیام نور تهران)

                  محمد غلامی مند (دانشجوی کارشناسی ارشد MBA پیام نور تهران)

تعریف فرهنگ :

با مطالعه نظریات مختلف  درباب فرهنگ می توان دریافت كه هیچ معنای واحد و فراگیری برای این كلمه وجود ندارد . ریموند ویلیامز فرهنگ را یكی از دو یا سه واژه ای می داند كه بیشترین پیچیدگی را در زبان انگلیسی دارد .

شاید نظر ماكس وبر از مفهوم فرهنگ ساده ترین و در عین حال جامع ترین تعریف باشد . او می نویسد :

«فرهنگ از یك سلسله روش ها و زمینه ها متأثر است كه آن روش ها و زمینه ها افراد یك جامعه را به هم می پیوندد و در رفتار ،‌ كردار و روابط اجتماعی آن ها منعكس می شود». [1]

رونالد اینگلهارت عقیده دارد : «فرهنگ نظامی از نگرش ها ،ارزش ها و دانش ها است كه به طوری گسترده میان مردم مشترك است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود در حالیكه طبیعت انسانی از لحاظ زیست شناختی فطری و عمومی است ، فرهنگ اكتسابی است ». [1]

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی سیستمی از مفاهیم و معانی مشترك است كه اعضا نسبت به یك سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفكیك و تمایز دو سازمان از یكدیگر می شود .[2] این مفاهیم و معانی ، نگرش ها و رفتارها ، از فرهنگ اجتماعی افراد عضو سازمان و تاثیر پذیری آنها از رفتار و نگرش های موسسین و بنیان گذاران سازمان به مرور زمان شكل می گیرد و شیوه ای را به وجود می آورد كه اعضا درباره ویژگی های سازمان خود (خواه آن را دوست داشته و خواه دوست نداشته باشند) به گونه ای خاص می اندیشند . نحوه نگرش به همین عناصر و ویژگیهای سازمان است كه آنها را از هم متمایز می سازد و فرهنگ مختلف سازمانی را به وجود می آورد . این ویژگی های سازمانی می تواند به رفتارها و روابط درون سازمانی یا به نوع طرح و ابعاد ساختاری سازمان مربوط باشند .

عناصر و ویژگیهای فرهنگ سازمانی :

در این قسمت عناصری كه نوع نگاه به آنها فرهنگ سازمانی را می سازد ، مورد مطالعه قرار گرفته است . هدف آن است پس از بررسی چگونگی شكل گیری یك فرهنگ خاص در سازمان ، عناصری كه بیشترین تاثیر بر نوآوری در سازمان را دارند شناسایی شوند ، هر چند كه این عناصر مستقل از هم نبوده و همه آنها با هم فرهنگ سازمانی را می سازند .

عناصر و ویژگی های فرهنگ سازمانی[1] عبارتند از :

1-الگوهای ارتباطی ، حمایت و توجه مدیریت به افراد

حدی كه مدیریت به كاركنان اجازه می دهد در تصمیم گیریها مشاركت كنند و سلسله مراتب و میزان تمركز كه در سازمان به رعایت آنها تاكید می شود و همچنین میزانی كه به افراد هنگام نوآوری ها توجه و از آنها حمایت می شود.

2-خلاقیت و نوآوری:حد و حدودی كه كاركنان تشویق می شوند تا خلاق ، نوآور و خطر پذیر گردند .

3-تحمل تعارض و روحیه تحول : میزان انتقاد پذیری و روحیه تحول خواهی وحتی جسارت افراد كه در سازمان حاكم است .

4-كنترل و توجه به نتیجه : میزانی كه مدیریت به نتیجه توجه دارد نه روش ها و فرآیندهای انجام كار و نوع كنترلی كه در سازمان برای تحقق این امر به كار می رود .

5-تشكیل تیم : میزانی كه مدیریت به كار تیمی اهمیت می دهد .

6-یكپارچگی و وحدت :میزانی كه واحدهای دورن سازمانی به شیوه یكسان وهماهنگ عمل می كنند.

7-هویت :میزانی كه اعضای سازمان خود را با كل سازمان یكی دانسته و به آن وفادارند و از آن كسب هویت واعتبار می كنند .

8-سیستم پاداش و عدالت در پرداخت ها:میزانی كه پرداخت ها بر اساس معیار عملكرد كاركنان صورت گیرد و دیدگاه اعضا نسبت به رعایت عدالت در تخصیص و میزان پاداش ها و پرداخت های سازمان

9-ثبات و پایداری : میزانی كه سازمان در فعالیت های خود به حفظ وضع موجود تاكید و توجه
می كند . [8]

نوآوری :

منظور از نوآوری خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده ، به عبارت دیگر نوآوری یعنی اندیشه خلاق تحقق یافته ، نوآوری همانا ارائه محصول ، فرآیند و خدمات جدید به بازار است ، نوآوری به كارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یك فكر یا مفهوم جدید است .

ارتباط خلاقیت و نوآوری :

خلاقیت به طور عام یعنی توانایی تركیب اندیشه ها به شیوه ای منحصر به فرد یا ایجاد ارتباطی غیرمعمول بین اندیشه ها . یك سازمان كه مشوق نوآوری می باشد سازمانی است كه دیدگاه های ناشناخته به مسائل یا راه حل های منحصر برای حل مسائل را ارتقاء می دهند . نوآوری فرآیند كسب اندیشه ای خلاق و تبدیل آن به محصول و خدمت و یا یك روش عملیاتی مفید است .

تركیب نوآوری :

بعضی از افراد بر این باورند كه خلاقیت ذاتی است ، برخی دیگر باور دارند كه با آموزش هر كس می تواند خلاق شود . در دیدگاه دوم خلاقیت را می توان فرآیندی چهار مرحله ای دید، مركب از ادارك ، پرورش ، الهام و نوآوری ، ادراك یعنی نحوه دیدن چیزها .، خلاق بودن یعنی چیزها را از زوایه ای منحصر به فرد دیدن . رفتن از ادارك به حقیقت به هر حال فوراً اتفاق نمی افتد ، در عوض اندیشه ها از فرآیند پرورش می گذرند. در فرآنید خلاقیت الهام آن لحظه ای است كه تمام تلاش های قبلی شما به طور موفقیت آمیز به ثمر می رسند. گرچه الهام به شعف می انجامد اما كار خلاقیت تمام نشده است ، خلاقیت نیاز به تلاش نوآور دارد . نوآوری یعنی گرفتن آن الهام و تبدیل آن به تولیدی مفید – خدمات یا روش انجام پذیری.

نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری

* نقش و اهمیت خلاقیت و نو آوری از جنبه فردی

خلاقیت و نوآوری عامل رشد و شكوفایی استعدادها و شوق دهنده به سوی خود شكوفایی

خلاقیت و نوآوری عامل موفقعیت های فردی ، شغلی  و اجتماعی

* نقش و اهمیت خلاقیت ونوآوری از جنبه سازمانی

خلاقیت و نوآوری عامل پیدایش سازمان

خلاقیت و نوآوری عامل تولیدات و خدمات

خلاقیت و نوآوری عامل افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و موفقیت در رقابت

خلاقیت و نوآوری عامل افزایش كمیت ،تنوع خدمات و تولیدات

خلاقیت و نوآوری عامل كاهش هزینه ها، ضایعات و اتلاف منابع

خلاقیت و نوآوری عامل افزایش انگیزش كاری كاركنان سازمان

خلاقیت و نوآوری عامل ارتقای سطح بهداشت روانی و رضایت شغلی كاركنان سازمان

خلاقیت و نوآوری عامل ارتقای بهره وری سازمان

خلاقیت و نوآوری عامل موفقیت مجموعه مدیریت و كاركنان سازمان

خلاقیت و نوآوری عامل رشد و بالندگی سازمان

خلاقیت و نوآوری عامل تحریك و تشویق حس رقابت

خلاقیت و نوآوری عامل كاهش بوروکراسی اداری، كاهش پشت میز نشینی و مشوق عمل گرایی.

خلاقیت و نوآوری عامل تحریك و مهیا كردن عوامل تولید.[3]

انواع نوآوری ازدیدگاه سازمان

صاحب نظران علم مدیریت نوآوری را به طرق گوناگون تقسیم می كنند . یكی از شیوه ها این است كه انواع نو آوری را از دیدگاه سازمان و با توجه به منابع مالی مورد نیاز، مهارت های مورد نیاز ،سطح ریسك ، سرعت نوآوری برای ورود به بازار و... بررسی كنیم . زیرا این دیدگاه كاربردی و عملی است . بنا براین با توجه به شاخصهایی كه برخی از آنها ذكر شد، به توضیح انواع نو آوری می پردازیم .

1-نوآوری بنیادی

دین نوآوری منجر به خلق بازار های جدیدمی شودپذیرش کند محصول جدید از طرف مصرف كنندگان ، هزینه بالا و مخاطره آمیز بودن این قبیل نوآوری ها از جمله ویژگی های آن است . نوآوری هایی از این قبیل برای شركت به وجود آورنده آن ، حق ثبت یه وجود می آورد و به شركت یك برتری تكنولوژی نسبت به رقبا می دهد ، و در دراز مدت منجر به حاكمیت آنها در بازار می شود. برای بدست آوردن چنین موقعیتی در بازار شركت باید سرمایه گذاری سنگین و مستمر بر روی مهارتهای كاركنان و تجهیزات انجام دهد .[4]

2-نوع آوری مبتنی بر توسعه و عملكرد محصول

وقتی نوع آوری در محصول به وجود می آید، شركت ها تلاش می كنند كاربرد این محصول جدید را افزایش دهند .ویژگی هایی مانند قدرت ، دوام و انعطاف پذیری در توسعه كاربرد محصول ، موثر است . به طور كلی نوآوری های بنیادی ، زمینه اصلی برای توسعه كاربرد محصول را فراهم می سازد و هر كدام از این كاربردهای جدید با منحنی S شكل حركت می كنند . توسعه كاربرد های محصول به لحاظ مالی كمتر هزینه بر است و هزینه تحقیق شرکتهایی که روی این قبیل نوآوریها كار می كند ، بسیار بیشتر از شركت هایی است كه تحقیقات بنیادی انجام می دهند . این نوآوری نیاز به دیدگاه ساختار یافته ای برای تعریف و حل مشكل و مهارتهای مرتبط با مهندسی ، بخصوص شیمی و مكانیك دارد و به دلیل محیط رقابتی باید كار تحقیق به سرعت به نتیجه برسد . بنابراین باید رابطه متقابل بین كاركنان بخش های تولید و تحقیق و توسعه وجود داشته باشد .

3-نوآوری مبتنی بر ساختار فناوری

تجدید ساختار فناوری مستلزم وارد كردن مواد یا تجهیزاتی از دیگر حوزه های صنعت برای تولید هر محصول جدید است كه اساساً با توسعه كاربرد محصول یا فرمول بندی جدید فرق دارد . زیرا با تركیب چند تكنولوژی ، محصولی كاملاً متفاوت ارائه می شود .

4- نوآوری در زمینه نام محصول و شهرت بر چسپ كالا .

نورآوری در برچسپ كالا ، ایجاد تمایل به خرید یك محصول خاص را در بر می گیرد . تخقیقات نشان می دهد كه حدود 42 درصد از فروش محصول صرف تبلیغ آن می گردد . نوآوری در برچسب ، نوعی سرمایه گذاری است كه یك شركت برای حفظ مشتری انجام می دهد . شركت ها برای موفقیت در این امر لازم است كه در مورد چگونگی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیام مورد نظر ، ارزش كانالهای تبلیغی را مطالعه و بررسی كنند .

5-نوآوری در فرآیند :

بیشتر سرمایه گذاریهای جدید صرف جایگزینی تجهیزات می شود . نرخ رشد این سرمایه گذاریها نشان می دهد كه صنعت به طور مستمر در پی توسعه ظرفیت تولیدی خود است . نوآوری در فرآیندتولید باعث می شود كه شركت ،مزیتهایی بر رقبا بدست آورد كه عبارتند از :

افزایش سرعت فرآیند تولید و افزایش قابلیت انعطاف تولید از یك محصول به محصول دیگر .

نوآوری در طراحی با استفاده از كامپیوتر و سیستم های قابل انعطاف تولید 14FMS در بسیاری از بازارها موثر است و نیز بر روی انواع دیگر نوآوری بخصوص توسعه كاربرد محصول و تجدید سازمان تكنولوژی ها تاثیر دارد . نوآوری در فرآیند باعث می شود كه عرضه یكنواخت تولید با كیفیت تولید بالا و با قیمت پایین امكان پذیر گردد . نوآوری فرایند نیاز به سرمایه گذاری اساسی و اغلب بلند مدت دارد و اداره موثر نوآوری نیاز به مهارتهای مهندسی مدیریت تولید و مهارت های خرید دارد .

6 – نوآوری در طراحی :

بسیاری از شركتها نوآوری از طریق طراحی را نادیده می گیرند . یكی از مسائل مهم در طراحی ، قابلیت انعطاف است بدین معنی كه كالا با توجه به شرایط بازار و تغییر علایق مصرف كنندگان قابلیت تعدیل داشته باشد ، معیار دیگر در طراحی ، احساس راحتی و اطمینان مصرف كننده است . نوآوری در طراحی نیاز به تماس نزدیك با بازار مصرف دارد .

7 – نوآوری در زمینه تجدید فرمول سازی

تجدید فرمول سازی مشابه تغیر در ساختار محصول بودن تغییر در اجزاء آن است . تغییر ویژگیهای فیزیكی یك محصول ، جزء این دسته بندی قرار می گیرد . نوآوری در زمینه تجدید فرمول سازی ، شامل ترکیب مجدد اجزا فعلی برای ارائه محصول جدید است اما این كار با تجدید ساخت تكنولوژی فرق دارد و تركیب جدید از مواد موجود به دست می آید . شركتی كه در كار تجدید فرمول سازی است باید ارتباط نزدیكی بین بازارو كاركنان تولید به وجود آورد و مهارت تعیین نیازهای مشتری و توانایی تبدیل آنها به یك محصول را داشته باشد .

8-نوآوری درارائه خدمات :

تحقیقات انجام شده نشان می دهد كه هزینه جلب یك مشتری هفت برابر هزینه حفظ آن است . بنابراین نوآوری در خدمات یكی از مسائل مهم دررقابت محسوب می شود . نوآوری در ارائه خدمات مستلزم توسعه تخصص كاركنان در معرفی و ارائه فنی و مناسب محصول است . نوآوری در ارائه خدمات با سطح نسبتاً پایین سرمایه گذاری صورت می گیرد و برگشت سرمایه آن سریع است البته نوآوری در كوتاه مدت مزیت رقابتی را فراهم می كند .

9- نوآوری در بسته بندی :

تغییر بسته بندی عموما باعث تغییر میزان خرید كالا و یا میزان استفاده از آن در یك دوره زمانی و باز شدن بازارهای جدید بر روی آن كالا می شود . بسته بندی بهتر ، نوع كیفیت انبار كردن كالا را بهبود می بخشد و به سلامت محصول وسهولت حمل آن كمك می كند كه به نوعی در میزان پذیرش مصرف كننده تاثیر دارد

ادامه دارد ...[1] - این ویژگی ها تركیب و تلفیقی از نظریات مختلف در این باب است كه برخی چون Half hill ، Betts  ، G.Gordon  و بسیاری دیگر چون جیمز پرسی و استفین رابینز آنها را با اندك تفاوتی در 10 مورد و برخی دیگر با اختلافات جزئی در هفت یا سیزده عنوان ذكر كرده اند.


 پیرامون سایت

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران در سال 1384 با هدف دستیابی آسان و رایگان پژوهشگران عرصه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ایران به متون و مقالات تخصصی شکل گرفت ؛ این تلاش مرهون تخصص و کارآمدی محققین این حوزه است که ذکر نام آنها در کنار آثارشان تنها راه سپاسگزاری ما در این ساختار مجازی است

مصطفی هاشم زاده


آمار سایت
کل بازدیدها:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
آخرین بازدید:
تعداد کل پست ها:
آخرین بروز رسانی:

آرشیو مطالب
  تیر 1390 (4)
  خرداد 1390 (1)
  فروردین 1390 (3)
  آبان 1389 (1)
  مهر 1389 (7)
  فروردین 1389 (1)
  اسفند 1388 (2)
  بهمن 1388 (11)
  دی 1388 (2)
  آذر 1388 (1)
  آبان 1388 (1)
  مرداد 1388 (3)
  تیر 1388 (4)
  اردیبهشت 1388 (2)
  اسفند 1387 (1)
  بهمن 1387 (2)
  دی 1387 (1)
  آذر 1387 (3)
  آبان 1387 (4)
  مهر 1387 (1)
  شهریور 1387 (6)
  مرداد 1387 (4)
  تیر 1387 (5)
  خرداد 1387 (1)
  اردیبهشت 1387 (1)
  فروردین 1387 (1)
  اسفند 1386 (1)
  بهمن 1386 (3)
  دی 1386 (3)
  آبان 1386 (3)
  مهر 1386 (1)
  شهریور 1386 (2)
  مرداد 1386 (104)
  تیر 1386 (47)
 لیست آرشیوها

جستجو در سایت
 


wwwieir
Google


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic