تبلیغات

منوی اصلی

فهرست موضوعی
 تعریف مهندسی صنایع (3)
 تاریخچه مهندسی صنایع (14)
 اصول مهندسی‌ صنایع (5)
 گرایشهای مهندسی صنایع (6)
 کلیدواژه مهندسی صنایع (12)
 نرم‌افزار مهندسی صنایع (7)
 ارگونومی (1)
 الگوبرداری تطبیقی (6)
 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (4)
 پژوهش در عملیات (4)
 تفکر ناب (2)
 تولید ناب (5)
 تئوری بهینه‌سازی (1)
 حسابداری مدیریت (3)
 شش سیگما (5)
 طرح‌ریزی‌واحدهای‌صنعتی (1)
 صنایع خودروسازی (22)
 کارشناسی ارشد (8)
 مبانی سازمان و مدیریت (11)
 مدیریت استراتژیک (2)
 مدیریت پروژه (25)
 مدیریت تکنولوژی (3)
 مدیریت تعارض (1)
 مدیریت تغییر (1)
 مدیریت دانش (11)
 مدیریت ریسک (3)
 مدیریت زنجیره تامین (10)
 مدیریت کیفیت (23)
 مدیریت منابع انسانی (9)
 مهندسی ارزش (4)
 مهندسی مجدد (10)
 مهندسی معکوس (3)
 نگهداری و تعمیرات (8)
 هیوریستیک‌ها (3)
 عمومی (5)
 TRIZ (4)
 RFID (2)

نظرسنجی

کاربر محترم ، پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط آن موثر عمل نماید ؟
 

1) کدامیک از موارد زیر جزء ابزارهای هفتگانه کنترل آماری نمی‌باشد ؟

الف)برگه ثبت داده ها

ب) نمودار استخوان ماهی

ج) نمودار پراکندگی

د)نمودار تمرکز نقص ها

2) در نمودار هیستوگرام کدام جمله ناصحیح است ؟

الف) اندازه یا عرض هر دسته یکنواخت است .

ب) حد پائین اولیه دسته کمتر از اندازه کوچکترین عدد مشاهده شده در نظر گرفته می شود .

ج) داده ها بین 5 تا 15 دسته گروه بندی می شوند و در اغلب موارد تعداد دسته ها را می توان برابر با جذر تعداد کل نمونه ها در نظر گرفت .

د) هیستوگرام نوعی نمودار میله ای است که به کمک آن می توان داده ها را تشریح کرد .

3) کدام جمله صحیح نیست ؟

الف) تشخیص علل بالقوه از نمودار ایشی کاوا استفاده می شود .

ب) نمودار پارتو نمودار میله ای است که علل مشکلات بوجود آمده را با فراوانی مقایسه می کند .

ج) نمودار تمرکز نقص ها برای پی بردن به رابطه بالقوه بین در متغیر استفاده می شود .

د) نمودار پراکندگی بر دو نوع نمودار پراکندگی در محدوده تلرانسی و نمودار همبستگی تقسیم شده است .

4) علل عام را تعریف کنید ؟

5) علل خاص را تعریف کنید ؟

6) کدامیک از موارد زیر در مورد اقدامات موضعی صحیح می باشند ؟

الف) برای برطرف کردن علل خاص مورد نیازند و قادرند 85% مشکلات فرایندی را برطرف سازند .

ب) برای برطرف کردن علل عام مورد نیازند و قادرند 85% مشکلات فرایندی را برطرف سازند .

ج) برای برطرف کردن علل عام مورد نیازند و قادرند 15% مشکلات فرآیندی را برطرف سازند .

د) برای برطرف کردن علل خاص مورد نیازند و قادرند 15% مشکلات فرآیندی را برطرف سازند .

7) یک فرایند چه هنگامی تحت کنترل آماری نامیده می شود ؟

الف) تنها منبع نوسانات علل عام باشند .

ب) تنها منبع نوسانات علل خاص باشند .

ج) نمودار توزیع نرمال باشد .

د) حالت خارج از کنترل وجود نداشته باشد .

8)چه موقعی حالت خارج از کنترل پیش می آید ؟

الف) زمانیکه اپراتورها آموزشهای لازم را دارا می باشند .

ب) هنگامیکه علل خاص در فرایند تاثیر گذارد .

ج) هنگامیکه علل عام در فرآیند تاثیر گذارد .

د) هنگامیکه اپراتور بی دقتی کند .

9) چند مدل حالت خارج از کنترل ممکن است پیش بیاید ؟

الف) 9

ب) 13

 ج) 10

د) 17

10) کدامیک از موارد زیر از معایب CP به حساب می آید ؟

الف) فقط پراکندگی را بحث می کند و به ما نمی گوید که میانگین کجاست .

ب) فقط میانگین را بحث می کند ولی در مورد انحراف معیار نمی توان بدرستی تصمیم بگیرد .

ج) فقط پراکندگی را بحث می کند و به ما نمی گوید انحراف معیار کجاست .

د) فقط انحراف معیار را بحث می کند ولی در مورد پراکندگی بما اطلاعاتی نمی دهید .

11)چه موقعی ما در خط تولید 50 درصد ضایعات خواهیم داشت ؟

الف) اگر  از LCL بیرون بیفتد .

ب) اگر  روی LSL و USL بیفتد .

ج) اگر  از USL , LSL کمی بیرون بیفتد .

ج) هر گاه  cpk <0 باشد .

12) چه موقعی ما در خط تولید بیش از 50 درصد ضایعات خواهیم داشت ؟

الف) cp بزرگتر از 1 و کوچکتر از 3/1 باشد .

ب) هنگامیکه cpk کوچکتراز یک باشد .

ج) هنگامیکه علل خاص در فرآیند پیش می آید .

د) اگر cp کوچکتر از 1 باشد .

13) در صورتیکه مقدار CPK کمتر از 33/1 باشد چه باید کرد ؟

الف) بازرسی صد درصد انجام بگیرد .

 ب) بازرسی سختگیرانه انجام شود .

ج) ابطال مدارک SQA

 د) جریمه کیفی سازنده از طرف مشتری

14) در صورتیکه مقدار CPK پائین تر از حد نرمال باشد برای بهبود کدام راه حل بهتر است ؟

الف) بهبود CPK هیچ ربطی به تغییرات انحراف معیار ندارد .

ب)انحراف معیار را به هدف نزدیک کرده و با در نظر گرفتن حالت اقتصادی میانگین را زیاد می کنیم .

ج) میانگین را روی هدف می بریم یا انحراف معیار را زیاد می کنیم .

د) میانگین را روی هدف می بریم یا انحراف معیار کم می کنیم البته بسته به در نظر گرفتن حالت اقتصادی .

15) بازرسی صد درصد در چه صورتی انجام می شود ؟

الف) CPK> 1

ب) CPK< 1

ج) 33/1 > CPK > 1

د) 3 < CPK

16) قابلیت های فرایند روی چه فرایندهایی انجام می شود ؟

الف) مشخصه های ویژه

ب)کمی کم نوسان

ج) کمی پرنوسان

د) عملکرد و دوام

17) PP و PPK را تعریف کنید ؟

18) حداقل مقدار PPK چه مقداری باید باشد ؟

الف)  67/1

ب) 6/1

ج) 66/1

د) 33/1

19) CMK را تعریف کنید ؟

20) کدام جمله صحیح است ؟

الف) نمودار P برای درصد اقلام نامنطبق و نمونه هائی که هم اندازه اند استفاده می شود .

ب) نمودار C برای تعداد عدم انطباق ها از نمونه هائی که هم اندازه هستند استفاده می شود .

ج) نمودار np برای درصد اقلام نامنطبق از نمونه هائی که هم اندازه نیستند استفاده می شود .

د) نمودار u برای تمام اقلام نامنطبق از نمونه هائی که هم اندازه نیستند استفاده می شود .

21) کدام جمله صحیح است ؟

الف) نمودار C , U هنگامی استفاده می شود که برای ما تعداد نقص و نقص مطرح است .

ب) نمودار   nP , Pهنگامی استفاده می شود که برای ما تعداد نقص و نقص مطرح نیست .

ج) نمودار U , C هنگامی استفاده می شود که برای ما تعداد محصول خراب مطرح است .

د) موارد ب و ج هر دو صحیح است .

22) در صورتیکه مقدار CP کوچکتر از حداقل انتظار مشتری بود چه می توان کرد ؟

الف) پراکندگی فرآیند را کاهش داد .

ب) انحراف معیار را کاهش داد .

ج) میانگین را افزایش داد .

د) انحراف معیار را افزایش داد .

23) در صورتیکه مقدار CP از حداقل انتظار مشتری بزرگتر باشد چه می توان کرد ؟

24) در تعیین فاصله زمانی بین دو نمونه برداری چه عواملی دخیل هستند ؟

25) کدام جمله صحیح است ؟

الف) در صورتیکه مقدار توانائی فرایند از حداقل مورد انتظار مشتری بزرگتر باشد در این حالت اندازه نمونه همان اندازه و زیر گروه های نمودار مبنا خواهد بود .

ب) مقدار توانائی فرآیند با فاصله زمانی دو نمونه برداری ارتباط مستقیم و نرخ تولید با فاصله زمانی نمونه برداری ارتباط معکوس دارد .

ج) اگر مقدار CP


به تبع ویرایش اساسی كه در ماهیت استانداردهای سری ISO9000 ایجاد گردید و دیدگاه مستندسازی عملیات به طرح‌ریزی فرآیندها در قالب سیستمی باز تغییر پیدا نمود، استانداردهای ISO/TS 16949 كه به عنوان استانداردهای تكمیل شده برای صنایع خودروسازی به رسمیت شناخته شده‌اند نیز تغییرات ماهوی مذكور را پذیرا گردیدند. به این ترتیب ویرایش جدید این استاندارد در سال 2002 میلادی منتشر گردید كه چهارچوب اصلی آن را استاندارد  ISO9001:2000 تشكیل داده است. استاندارد ISO/TS عملا با اضافه نمودن الزامات خاص صنعت به هر بخش از نیازمندیهای استاندارد ISO 9001 و با حفظ روال منطقی شكل گرفته است. گروه كاری بین‌المللی صنایع خودرو IATF (International Automative Task Force) كه با همكاری كمیته ISO176 تدوین كننده استانداردهای مذكور می‌باشد، سعی نموده تا ماهیت فرآیندگرائی را در ارتباط با بكارگیری این استانداردها در تمام بخشهای آن مورد تاكید قرار داده و اصول اساسی مدیریت سیستمی را در تدوین این استاندارد به كار بندد. در این مقاله سعی گردیده تا به صورت خلاصه دیدگاههای كاربردی در طرح‌ریزی سیستم مدیریت كیفیت در صنایع مرتبط با خودرو بر پایه مدیریت سیستمی و فرآیندگرایی تشریح گردیده و توصیه‌های IATF در بهینه‌سازی این طرح‌ریزی عنوان گردد ...

 

ادامه مطلب را در آدرس ذیل مشاهده نمایید :

http://www.ieir.ir/Page/1.aspx


ضایعات عمده 6 گانه از دیدگاه

 Total Productive Maintenance

 

 

1- ضایعات خرابی‌های اضطراری (زیانهای خرابی و از كار افتادن غیرمنتظره مزمن دستگاه‌ها و تجهیزات) :

Unexpected & Chronic Breakdown Losses

در اثر خرابیهای اضطراری دو نوع زیان و ضایعه به وجود می‌آید : ضایعات زمان كه ناشی از كاهش بهره‌وری می‌باشد و ضایعات كمی كه در اثر تولید محصولات معیوب به وجود می‌آید .

خرابی‌های نامنظم و اتفاقی به صورت ناگهانی ، زیانبار و پیش‌بینی نشده اتفاق می‌افتند . این خرابی‌ها معمولا به صورتی آشكار قابل رویت بوده و به سهولت قابل تعمیر هستند . از سوی دیگر در اغلب موارد ، خرابی‌های كم اهمیت ، ولی متعدد و متفرق كه چند بار برای تعمیر آنها اقدام شده ولی عمل تعمیر و رفع عیب آنها موفقیت‌آمیز نبوده است ، مورد بی‌توجهی و فراموشی قرار می‌گیرند . باتوجه به اینكه خرابی‌های نامنظم و اتفاقی درصد قابل ملاحظه‌ای از كل زیان‌ها و ضایعات را در بر می‌گیرند ، كاركنان كارخانه وقت و نیروی زیادی را برای دستیابی به راه‌حل‌های جلوگیری از به وجود آمدن آنها صرف می‌كنند ولی در هر حال حذف كامل این نوع خرابی‌ها امری بسیار مشكل می‌باشد . به طور اصولی لازم خواهد بود كه مطالعات مربوط به افزایش قابلیت اطمینان در تجهیزات و دستیابی به روشهای حداقل ساختن زمان لازم برای رفع نواقص و اشكالات تجهیزات در كارخانه انجام گیرد .

در هر صورت برای حداكثر نمودن اثربخشی تجهیزات باید همگی خرابی‌ها و ركودهای اضطراری حذف شوند و به صفر برسند . این امر كاملا امكان‌پذیر بوده و نیازی به تلاش و سرمایه‌گذاری ندارد ؛ اگرچه ممكن است در مراحل آغازین آن به صرف هزینه و سرمایه نیاز باشد . در هر صورت در ابتدای كار لازم خواهد بود كه فلسفه قدیمی و سنتی تعمیرات بعد از خرابی و این باور كه خرابی‌های اضطراری غیر قابل اجتناب هستند ، به طور اصولی تغییر یابد .

 

 

2- ضایعات آماده سازی و تنظیم ماشین‌آلات (زیانهای ناشی از راه‌اندازی كار و تنظیم و تعدیلات) :

Setup & Adjustment Losses

در هنگام آماده‌سازی و تنظیم دستگاه‌ها ، در مواقعی كه تولید یك نوع محصول خاص تكمیل شده و دستگاه‌ها برای تولید محصول دیگری آماده می‌گردند ، به این علت كه دستگاه‌ها متوقف شده و همچنین محصولات معیوب در شروع عمل تولید محصول جدید تولید می‌شوند زیان‌ها و ضایعاتی بر كارخانه تحمیل می‌گردد . بسیاری از شركت‌ها هم‌اكنون در جهت دستیابی به زمان‌های آماده‌سازی در دقیق منفرد (كمتر از 10 دقیقه) كار می‌كنند . در یك بینش مرتبط با اصول مهندسی صنایع  ، مساله زمان آماده‌سازی از طیق تفكیك صریح و روشن زمان‌های آماده‌سازی برونی و درونی به نحو قابل ملاحظه‌ای قابل كاهش خواهد بود . (زمان‌های آماده‌سازی درونی عبارت از زمان‌های مربوط به آن دسته از فعالیت‌های آماده‌سازی هستند كه كه ضمن آنها ماشین باید متوقف باشد و زمان‌های آماده‌سازی برونی عبارت از زمان‌های مربوط به فعالیت‌هایی هستند كه ضمن آنها ماشین در حال كار است) . كاهش كلی زمان آماده‌سازی از طریق كاهش زمان‌های آماده‌سازی درونی حاصل می‌شود .

 

 

3- ضایعات حركت بدون تولید یا توقفات جزیی و كوتاه مدت (زیانهای وارده در اثر توقف خط تولید بدلیل بروز یك مشكل موقتی در ركود و بدون استفاده بودن تجهیزات) :

Idling & Minor Stoppage Losses

توقفات جزیی و كوتاه‌مدت به علت قطع تولید در اثر مشكلات موقتی یا كاركرد بدون تولید تجهیزات به‌وجود می‌آیند ؛ به عنوان نمونه ، ممكن است گیر كردن یك قطعه محصول در بالای كانال انتقال مواد سبب توقف جزیی گردد .

عموما در شرایطی كه سیستم‌های اتوماتیك ، مونتاژ كننده‌های خودكار و نقاله‌های خودكار در مجموعه تجهیزات وجود داشته باشند ، مسائل كوچك نظیر آنچه كه بیان شد اثرات سوء و آزاردهنده‌ای را بر عامل اثربخشی خواهند گذاشت .

به صفر رسانیدن توقفات جزیی و كوتاه‌مدت یك شرط اصلی و اساسی در سیستم‌های تولید خودكار می‌باشد . به منظور كاهش توقفات جزیی ،‌ لازم خواهد بود كه شرایط بهره‌برداری تجهیزات با دقت مورد نظر قرار گرفته و تمامی اشكالات كوچك و كم اهمیت نیز از سیستم حذف شوند .

 

 

4- ضایعات كاهش سرعت (زیانهای كاهش سرعت تولید ناشی از عدم بهره‌برداری از تجهیزات كه برای حداكثر سرعت طراحی شده‌اند) :

Reduced Speed Losses

ضایعات كاهش سرعت مربوط به تفاوت بین سرعت اسمی تجهیزات و سرعت واقعی و عملی آنان می‌باشد . اگرچه اینكه مساله كاهش سرعت و ضایعات مربوط به آن با توجه و دقت مورد مطالعه قرار گرفته است لیكن عموما در بهره‌برداری از تجهیزات ، این مساله مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد . حذف فاصله بین سرعت اسمی طراحی شده با سرعت واقعی و عملی باید به عنوان یك هدف مورد نظر قرار گیرد .

به دلایل گوناگونی ممكن است با سرعت اسمی و مطلوب از تجهیزات بهره‌برداری به عمل نیاید : مسائل مكانیكی و معایب در كیفیت ، مجموعه‌ای از تاریخچه سوابق كار دستگاه‌ها یا بیم از وارد شدن فشار بیش از حد به تجهیزات هر یك ممكن است به خودی خود در این امر تاثیرگذار باشند . از سوی دیگر ، یك افزایش سنجیده و حساب شده در سرعت بهره‌برداری از تجهیزات ممكن است عملا ضمن آشكار ساختن مسائل و شرایط درونی ماشین ، به حل مسائل موجود نیز كمك نماید .

 

 

5- ضایعات كیفیت و دوباره‌كاری (زیانهای ناشی از بروز عیوب و نواقص در كار فرایند تولید كه باید از بین  رفته و یا اصلاح گردند) .

Quality Defect & Rework Losses

اشكالات كیفیت در فرایند تولید و دوباره‌كاری‌ها عبارت از ضایعات و زیان‌هایی هستند كه در اثر كاركرد ناسالم ماشین‌های تولیدی بر كارخانه تحمیل می‌گردند . به طور عموم معایب اتفاقی و نامنظم در كیفیت محصول ، با رفع معایب ماشین و بازگردانیدن آن به شرایط معمولی ، به سهولت و سادگی تصحیح می‌شوند . این‌گونه معایب ، شامل افزایش ناگهانی و غیر مترقبه درصد ضایعات محصول یا سایر اتفاقات زیان‌بار می‌باشد . از سوی دیگر ، دستیابی به عللی كه سبب به وجود آمدن معایب اتفاقی در كیفیت محصول میگردند ممكن است مورد توجه واقع نشده و یا مورد اغماض قرار گیرد . آن دسته از معایب حاصل در محصولات كه نیازمند به دوباره‌كاری باشند نیز باید جزء ضایعات كیفیت منظور گردند .

كاهش معایب و ضایعات اتفاقی محصول نیز ، همان‌گونه كه در مورد كاهش ضایعات مربوط به خرابی‌های اتفاقی و اضطراری گفته شد ، نیازمند بررسی جامع و دقیق و اقدامات ابتكاری و هوشمندانه برای رفع مشكل می‌باشد .

 

 

6- ضایعات آغاز تولید (زیانهای بازده راه‌اندازی در هنگامی كه خط تولید به تازگی آغاز به كار می‌كند) :

Yield Losses

 

ضایعات آغاز تولید در مراحل اولیه تولید ـ از لحظه آغاز كار تولیدی توسط ماشین تا لحظه تثبیت و پایدار شدن آن ـ‌ اتفاق می‌افتد . حجم این ضایعات بستگی به میزان پایداری شرایط فرایند تولید ، میزان نگهداری و تعمیرات اعمال شده بر تجهیزات ، قید و بست‌ها و قالب‌ها ، سطح مهارت فنی اپراتورها و نظایر آن دارد ؛ عملا حجم این‌گونه ضایعات به صورتی نهفته در درون سیستم تولید وجود دارند و امكانات حذف آنها ، غالبا به علت قبول بدون قید و شرط آنها توسط بهره‌برداران مورد امتناع قرار می‌گیرد .


 پیرامون سایت

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران در سال 1384 با هدف دستیابی آسان و رایگان پژوهشگران عرصه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ایران به متون و مقالات تخصصی شکل گرفت ؛ این تلاش مرهون تخصص و کارآمدی محققین این حوزه است که ذکر نام آنها در کنار آثارشان تنها راه سپاسگزاری ما در این ساختار مجازی است

مصطفی هاشم زاده


آمار سایت
کل بازدیدها:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
آخرین بازدید:
تعداد کل پست ها:
آخرین بروز رسانی:

آرشیو مطالب
  تیر 1390 (4)
  خرداد 1390 (1)
  فروردین 1390 (3)
  آبان 1389 (1)
  مهر 1389 (7)
  فروردین 1389 (1)
  اسفند 1388 (2)
  بهمن 1388 (11)
  دی 1388 (2)
  آذر 1388 (1)
  آبان 1388 (1)
  مرداد 1388 (3)
  تیر 1388 (4)
  اردیبهشت 1388 (2)
  اسفند 1387 (1)
  بهمن 1387 (2)
  دی 1387 (1)
  آذر 1387 (3)
  آبان 1387 (4)
  مهر 1387 (1)
  شهریور 1387 (6)
  مرداد 1387 (4)
  تیر 1387 (5)
  خرداد 1387 (1)
  اردیبهشت 1387 (1)
  فروردین 1387 (1)
  اسفند 1386 (1)
  بهمن 1386 (3)
  دی 1386 (3)
  آبان 1386 (3)
  مهر 1386 (1)
  شهریور 1386 (2)
  مرداد 1386 (104)
  تیر 1386 (47)
 لیست آرشیوها

جستجو در سایت
 


wwwieir
Google


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic