تبلیغات

منوی اصلی

فهرست موضوعی
 تعریف مهندسی صنایع (3)
 تاریخچه مهندسی صنایع (14)
 اصول مهندسی‌ صنایع (5)
 گرایشهای مهندسی صنایع (6)
 کلیدواژه مهندسی صنایع (12)
 نرم‌افزار مهندسی صنایع (7)
 ارگونومی (1)
 الگوبرداری تطبیقی (6)
 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (4)
 پژوهش در عملیات (4)
 تفکر ناب (2)
 تولید ناب (5)
 تئوری بهینه‌سازی (1)
 حسابداری مدیریت (3)
 شش سیگما (5)
 طرح‌ریزی‌واحدهای‌صنعتی (1)
 صنایع خودروسازی (22)
 کارشناسی ارشد (8)
 مبانی سازمان و مدیریت (11)
 مدیریت استراتژیک (2)
 مدیریت پروژه (25)
 مدیریت تکنولوژی (3)
 مدیریت تعارض (1)
 مدیریت تغییر (1)
 مدیریت دانش (11)
 مدیریت ریسک (3)
 مدیریت زنجیره تامین (10)
 مدیریت کیفیت (23)
 مدیریت منابع انسانی (9)
 مهندسی ارزش (4)
 مهندسی مجدد (10)
 مهندسی معکوس (3)
 نگهداری و تعمیرات (8)
 هیوریستیک‌ها (3)
 عمومی (5)
 TRIZ (4)
 RFID (2)

نظرسنجی

کاربر محترم ، پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط آن موثر عمل نماید ؟
 

ششمین واژه : مجموعه واژگان

Authority/Authorized/Authorizing/Authorization

(اختیار/اختیار داده شده/اختیار داشتن/مجوز)

 

الف) تعریف :

Authority به معنای داشتن حق انجام اقدام و یا اخذ تصمیم می‌باشد .

 

ب) الزامات و توصیه های مرتبط با آن در ISO 9001:2000 (استاندارد مدیریت كیفیت) :

 

1- بند 5 – 5 – 1 – مسئولیت و اختیار :

مدیریت ارشد سازمان باید اطمینان حاصل نماید كه مسئولیت‌ها و اختیارات در داخل سازمان تعیین شده‌اند و به سازمان اعلام گردیده است .

 

2- بند 5 – 5 – 2 – نماینده مدیریت :

مدیریت ارشد سازمان باید با تعیین یكی از مدیران سازمان ، صرفنظر از سایر مسئولیتهای وی ، به وی اختیارات و مسئولیت‌هایی را اعطا نماید كه موارد ذیل را شامل گردد :

الف) حصول اطمینان از اینكه فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت كیفیت تعیین شده ، استقرار یافته و نگهداری می‌شوند .

ب)‌  گزارش دهی به مدیریت ارشد سازمان در مورد عملكرد سیستم مدیریت كیفیت و هر گونه نیازی برای بهبود

ج)‌   حصول اطمینان از ترغیب به آگاهی نسبت به الزامات مشتری در تمامی سازمان.

یادآوری: مسئولیت‌های نماینده مدیریت می‌تواند شامل ارتباط با طرف‌های برون سازمانی در مورد موضوعات مربوط به سیستم مدیریت كیفیت نیز باشد.

 

3- بند 7 – 3 – 1 – طرح‌ریزی طراحی و توسعه :

سازمان باید طراحی و توسعه محصول را طرح‌ریزی و كنترل نماید .

در حین طرح‌ریزی طراحی و توسعه ، سازمان باید موارد زیر را تعیین نماید :

الف ) مراحل طراحی و توسعه

ب ) بازنگری ، تصدیق و صحه‌گذاری متناسب با هر یك از مراحل طراحی و توسعه .

ج ) مسئولیت‌ها و اختیارات برای طراحی و توسعه

سازمان باید نقاط تلاقی بین گروه‌های مختلفی كه در فعالیت‌های طراحی و توسعه درگیر هستند را مدیریت نماید ، تا از این طریق از ارتباطات مؤثر و تخصیص شفاف مسئولیت‌ها اطمینان حاصل نماید .

خروجی طرح‌ریزی باید متناسب با پیشرفت طراحی و توسعه به روزآوری شود .

 

4- بند 8 – 2 – 4 – پایش و اندازه گیری محصول :

سازمان باید ویژگی‌هایی از محصول را مورد پایش و اندازه ‌گیری قرار دهد تا بدین وسیله برآورده شدن الزامات محصول را تصدیق نماید ؛ این موضوع باید در مراحل مناسب فرآیند تحقق محصول مطابق با ترتیبات طرح‌ریزی شده انجام شود . (رجوع كنید به بند 7-1)

شواهد تطابق با معیارهای پذیرش باید نگهداری شوند . سوابق باید مشخص كننده فرد یا افراد دارای اختیار برای ترخیص محصول باشد (رجوع كنید به بند 4-2-4)

ترخیص محصول و ارائه خدمات نباید پیش از آن كه ترتیبات طرح‌ریزی شده (رجوع كنید به بند 7-1) به صورت رضایت‌بخشی تكمیل شده باشند صورت گیرد ، مگر آنكه به ‌گونه دیگری توسط فرد دارای اختیار و در صورت مقتضی ، توسط مشتری تصویب شده باشد .

 

5- بند 8 – 3 – كنترل محصول نامنطبق :

سازمان باید اطمینان حاصل نماید كه محصولی كه در انطباق با الزامات محصول نمی‌باشد ، شناسایی و كنترل شده تا از استفاده یا ارسال ناخواسته آن جلوگیری شود . كنترل‌ها و مسئولیت‌ها و اختیارات مرتبط برای برخورد با محصول نامنطبق باید در روش اجرایی مدونی تعریف شده باشد .

سازمان باید با محصول نامنطبق به وسیله یك یا چند راه از راههای زیر برخورد نماید :

الف ) انجام اقداماتی كه به برطرف سازی عدم انطباق‌های یافت شده بیانجامد .

ب ) كسب اختیار استفاده ، ترخیص یا پذیرش آن تحت مجوز ارفاقی توسط یك فرد دارای اختیار و در موارد مقتضی توسط مشتری .

ج ) انجام اقداماتی كه از مصرف یا بكارگیری اصلی مورد نظر آن جلوگیری كند .

سوابق مربوط به ماهیت عدم انطباق‌ها و اقدامات بعدی انجام شده ، از جمله مجوزهای ارفاقی كسب شده ، باید نگهداری شوند . (رجوع كنید به بند 4-2-4)

هنگامی كه محصول نامنطبق اصلاح می‌گردد باید مورد تصدیق مجدد قرار گیرد تا انطباق آن با الزامات نشان داده شود .

هنگامی كه محصول نامنطبق پس از ارسال یا شروع به استفاده از آن شناسایی شد ، سازمان باید اقدامات مناسب را در مورد اثرات یا اثرات بالقوه عدم انطباق به عمل آورد .

 

ج) الزامات و توصیه های مرتبط با آن درTS 16949:2002 /: ISO(الزامات خاص صنایع خودروسازی) :‌

 

1- بند 3 – 1 – 2 – سازمان مسوول طراحی :

سازمانی با اختیار ایجاد مشخصات یك محصول جدید یا تغییر مشخصات كنونی آن .

یادآوری – این مسوولیت شامل آزمون و تصدیق عملكرد طراحی در محدوده كاربرد مشخص شده توسط مشتری می‌باشد .

 

2- بند 5 – 5 – 1 – 1 – مسوولیت كیفیت :

مدیران دارای مسوولیت و اختیار انجام اقدام اصلاحی باید سریعا درمورد محصولات یا فرآیندهایی كه با الزامات منطبق نیستند ، آگاه گردند .

كاركنان مسوول كیفیت باید دارای اختیار توقف تولید به منظور اصلاح مشكلات كیفی باشند .

عملیات تولیدی در كلیه نوبتهای كاری باید دارای كاركنان مسوول یا تفویض مسوولیت شده به منظور حصول اطمینان از كیفیت محصول باشند .

 

3- بند 5 – 5 – 2 – 1 – نماینده مشتری :

مدیریت رده بالا باید كاركنانی با مسوولیت و اختیار برای حصول اطمینان از موردتوجه قرار گرفتن الزامات مشتری تعیین نماید . این امر شامل انتخاب مشخصه‌های ویژه ، تنظیم اهداف كیفیت و آموزش‌های مرتبط ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ، طراحی و تكوین محصول می‌باشد .

 

4- بند 7 – 2 – 2 – 1 – بازنگری الزامات مرتبط با محصول – تكمیلی :

صرفنظر كردن از نیازمندی بیان شده در بند 7-2-2 برای انجام یك بازنگری رسمی تنها تحت اختیار مشتری می‌باشد .

 

5- بند 8 – 3 – 4 – مجوز مشتری :

در مواقعی كه محصول یا فرایند ساخت با آنچه كه تصویب شده است متفاوت باشد ، سازمان باید قبل از فرآوری بیشتر محصول اجازه ارفاقی یا اجازه انحراف را از مشتری كسب نماید .

سازمان باید سابقه‌ای از تاریخ انقضا یا تعدادی را كه برای آن مجوز داده شده نگهداری نماید . سازمان همچنین باید به هنگام منقضی شدن مجوز از انطباق با مشخصه‌ها و الزامات اصلی یا جایگزین اطمینان حاصل نماید . هر یك از كانتینرهای حمل اقلامی كه تحت مجوز ارسال می‌شود باید به طور مناسبی شناسایی شود.

این مورد برای محصولات خریداری شده نیز كاربرد دارد . سازمان باید با هرگونه درخواست تامین كنندگان قبل از ارائه به مشتری موافقت نموده باشد .


 پیرامون سایت

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران در سال 1384 با هدف دستیابی آسان و رایگان پژوهشگران عرصه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ایران به متون و مقالات تخصصی شکل گرفت ؛ این تلاش مرهون تخصص و کارآمدی محققین این حوزه است که ذکر نام آنها در کنار آثارشان تنها راه سپاسگزاری ما در این ساختار مجازی است

مصطفی هاشم زاده


آمار سایت
کل بازدیدها:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
آخرین بازدید:
تعداد کل پست ها:
آخرین بروز رسانی:

آرشیو مطالب
  تیر 1390 (4)
  خرداد 1390 (1)
  فروردین 1390 (3)
  آبان 1389 (1)
  مهر 1389 (7)
  فروردین 1389 (1)
  اسفند 1388 (2)
  بهمن 1388 (11)
  دی 1388 (2)
  آذر 1388 (1)
  آبان 1388 (1)
  مرداد 1388 (3)
  تیر 1388 (4)
  اردیبهشت 1388 (2)
  اسفند 1387 (1)
  بهمن 1387 (2)
  دی 1387 (1)
  آذر 1387 (3)
  آبان 1387 (4)
  مهر 1387 (1)
  شهریور 1387 (6)
  مرداد 1387 (4)
  تیر 1387 (5)
  خرداد 1387 (1)
  اردیبهشت 1387 (1)
  فروردین 1387 (1)
  اسفند 1386 (1)
  بهمن 1386 (3)
  دی 1386 (3)
  آبان 1386 (3)
  مهر 1386 (1)
  شهریور 1386 (2)
  مرداد 1386 (104)
  تیر 1386 (47)
 لیست آرشیوها

جستجو در سایت
 


wwwieir
Google


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات