تبلیغات

منوی اصلی

فهرست موضوعی
 تعریف مهندسی صنایع (3)
 تاریخچه مهندسی صنایع (14)
 اصول مهندسی‌ صنایع (5)
 گرایشهای مهندسی صنایع (6)
 کلیدواژه مهندسی صنایع (12)
 نرم‌افزار مهندسی صنایع (7)
 ارگونومی (1)
 الگوبرداری تطبیقی (6)
 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (4)
 پژوهش در عملیات (4)
 تفکر ناب (2)
 تولید ناب (5)
 تئوری بهینه‌سازی (1)
 حسابداری مدیریت (3)
 شش سیگما (5)
 طرح‌ریزی‌واحدهای‌صنعتی (1)
 صنایع خودروسازی (22)
 کارشناسی ارشد (8)
 مبانی سازمان و مدیریت (11)
 مدیریت استراتژیک (2)
 مدیریت پروژه (25)
 مدیریت تکنولوژی (3)
 مدیریت تعارض (1)
 مدیریت تغییر (1)
 مدیریت دانش (11)
 مدیریت ریسک (3)
 مدیریت زنجیره تامین (10)
 مدیریت کیفیت (23)
 مدیریت منابع انسانی (9)
 مهندسی ارزش (4)
 مهندسی مجدد (10)
 مهندسی معکوس (3)
 نگهداری و تعمیرات (8)
 هیوریستیک‌ها (3)
 عمومی (5)
 TRIZ (4)
 RFID (2)

نظرسنجی

کاربر محترم ، پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط آن موثر عمل نماید ؟
 

هر كدام از حوزه‌های دانش و فن ، در هر زمینه‌ای از پزشكی تا فلسفه و الهیات دارای واژگانی هستند كه به بیان و فهم بهتر آن مفهوم یاری می‌رسانند . مهندسی صنایع نیز از این قاعده مستثنی نیست ؛ ازین‌رو در این گام به معرفی كلمات كلیدی در مباحث متنوع مهندسی صنایع خواهیم پرداخت ؛ ترتیب جداول به شرح ذیل است :

 

جدول شماره یك

حوزه اقتصاد و هزینه‌یابی

جدول شماره دو

حوزه كیفیت

جدول شماره سه

حوزه كنترل تولید و موجودیها

جدول شماره چهار

حوزه تكنولوژی تولید

جدول شماره پنج

حوزه مدیریت

جدول شماره شش

حوزه تكنولوژی اطلاعات

جدول شماره هفت

حوزه مدیریت پروژه

جدول شماره هشت

حوزه منابع انسانی

جدول شماره نه

حوزه پژوهش در عملیات

جدول شماره ده

حوزه طرح‌ریزی

جدول شماره یازده

حوزه ارزیابی كار و زمان


اقتصاد و هزینه‌یابی    Economics & Costing

 

(Persian)

(English)

هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

Activity – Based Costing (ABC)

نسبت در‌آمد ـ هزینه

Benefit – Cost Ratio

سربه‌سر

Break – Even

بودجه‌بندی سرمایه

Capital Budgeting

جریان نقدینگی

Cash Flow

تجزیه و تحلیل هزینه ـ حجم سود

Cost – Volume – Profit Analysis

حسابداری هزینه

Cost Accounting

تصمیم‌گیری تحت شرایط اطمینان

Decision Making Under Certainty

تصمیم‌گیری تحت شرایط ریسك

Decision Making Under Risk

تصمیم‌گیری تحت شرایط عدم اطمینان

Decision Making Under Uncertainty

استهلاك

Depreciation

طراحی بر مبنای هزینه

Design to Cost

اقتصادهای یكپارچگی

Economies of Integration

اقتصادهای مقیاسی

Economies of Scale

اقتصادهای ابعادی

Economies of Scope

ارزش سالیانه یكنواخت

Equivalent Uniform Annual Value (EUAV)

نرخ بازگشت سرمایه خارجی

External Rate of Return (ERR)

تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری اضافی

Extra Investment Analysis

تورم

Inflation

نرخ بهره

Interest Rate

نرخ بازگشت سرمایه داخلی

Internal Rate of Return (IRR)

هزینه‌یابی دوره عمر

Life Cycle Costing

حداقل نرخ جذابیت بازگشت سرمایه

Minimum Attractive Rate of Return (MARR)

ارزش خالص فعلی

Net Present value (NPV)

دوره بازگشت سرمایه

Payback Period

نرخ بازگشت سرمایه

Rate of Return (ROR)

نرخ مالیات

Tax Rate

ارزش زمانی پول

Time Value of Money

هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

Activity – Based Costing (ABC)

نسبت در‌آمد ـ هزینه

Benefit – Cost Ratio


كیفیت Quality     

سطح فرآیند قابل قبول

Acceptable Process Level (APL)

سطح كیفیت قابل قبول

Acceptable Quality level (AQL)

نمونه‌گیری پذیرش

Acceptance Sampling

میانگین كیفیت محصولات خارج‌شده

Average Outgoing Quality (AOQ)

مرز میانگین كیفیت محصولات خارج‌شده

Average Outgoing Quality Limit (AOQL)

متوسط تعداد كل مورد بازرسی

Average Total Inspection (ATI)

جوایز كانادا برای تجارت‌های ممتاز

Canada Awards for Business Excellence

گواهی كیفیت

Certificate of Quality (COQ)

طرح نمونه‌گیری زنجیره‌ای

Chain – sampling plan

كنترل كیفیت در سطح شركت

Company – Wide Quality Control (CWQC)

ایستگاه كنترل

Control station

اقدامات اصلاحی

Corrective action

كیفیت بر مبنای نیاز مشتری

Customer Based Quality

ارضاء مشتری

Customer Satisfaction

جایزه كاربردی دمینگ

Deming Application Prize

توجه به كیفیت در طراحی محصول

Designing – in Product Quality

گزارش موارد نقص

Exception report

تجزیه و تحلیل حساسیت و نقاط شكست

Failure Mode Effects & Criticality Analysis (FMECA)

نمودار استخوان ماهی در كنترل كیفیت

Fish diagram

دیاگرام‌های علت و معلول

Fishbone (Cause & Effect) Diagrams

مكانیزم‌های گوشزد كننده خطا

Foolproof mechanisms (Poke – Yoke)

خانه كیفیت

House of Quality

سری استانداردهای 14000

ISO – 14000

سری استانداردهای 9000

ISO – 9000

سطح كیفیت بی‌تفاوت

Indifferent Quality Level (IQL)

گزارش بازرسی محصول در جریان ساخت

In process inspection report

سطح بازرسی

Inspection level

دیاگرام‌های ایشیكاوا

Ishikawa Diagrams

سطح تشخیص

Level of significant

ماكزیمم درصد خرابی قابل قبول در محصول

Lot Tolerance Percent Defective (LTPD)

تشكیل انباشته

Lot formation

حجم انباشته

Lot size

حد پایین كنترل

Lower Control Limit (LCL)

جوایز كیفی ملی مالكوم بالدریج

Malcome Baldrige National Quality Awards

كنترل كیفی غیرمستقیم

Off – Line Quality Control

كنترل كیفی مستقیم

On – Line Quality Control

منحنی مشخصه عملكرد

Operation Characteristic (OC)

نمودار پارتو

Pareto diagram

درصد ضایعات

Percent defective

سری استانداردهای 9000 ـ QS

QS – 9000

حلقه‌های كنترل كیفیت

Quality Control Circles

دوایر كنترل كیفیت

Quality Control Circles (QCC)

گسترش عملكرد كیفی

Quality Function Deployment (QFD)

بهبود كیفیت

Quality Improvement (QI)

تجهیزات اطلاعاتی كیفیت

Quality Information Equipment (QIE)

تابع ضایعه كیفی

Quality Loss Function

اطمینان كیفیت

Quality assurance


كنترل تولید و موجودیها    Production & Inventory Control

طبقه‌بندی موجودی به صورت ABC

ABC Inventory Classification

برنامه‌ریزی تجمیعی

Aggregate Planning (AP)

تجزیه و تحلیل برنامه‌ریزی

Analysis of planning

موجودی متوسط

Average inventory

عقب‌افتادگی از سفارش

Back – log

برنامه‌ریزی زمانبندی رو به عقب

Backward (Upstream) Scheduling

تأخیر بالانس

Balance Delay

بیست انفجاری مواد

Bill Of Material (BOM)

گلوگاه

Bottleneck

برنامه‌ریزی ظرفیت مورد نیاز

Capacity Requirements Planning (CRP)

MRP حلقه بسته

Closed – Loop MRP

فرآیند دارای جریان مستمر

Continuous Flow Processes

هزینه حمل كالا

Cost of Carrying

تأخیر در تحویل

Delay in delivery

پیش‌بینی‌های تقاضا

Demand Forecasts

مدیریت تقاضا

Demand Management

تصمیم‌گیری

Decision – Making

كاهش موجودی مستقیم

Direct inventory reduction

برنامه‌ریزی احتیاجات توزیع

Distribution Requirements Planning (DRP)

برنامه‌ریزی منابع توزیع

Distribution Resource Planning (DRP2)

روش موجودی نزولی دوبل

Double Declining Balance method (D.D.B)

سود یا درآمد هر سهم

Earning Per Share (E.P.S)

مقدار سفارش اقتصادی

Economic Order Quantity (E.O.Q)

دوره سفارش اقتصادی

Economic Per Period (E.P.P)

برنامه‌ریزی اقتصادی

Economic planning

برنامه‌ریزی تداركات تشكیلات

Enterprise Logistic Planning

سود مورد نظر در شرایط اطمینان

Expected profit under certainty

فاصله زمانی سفارش ثابت

Fixed order interval

پیش‌بینی

Forecast

برنامه‌ریزی زمانبندی رو به جلو

Forward (Downstream) Scheduling

سیستم تلفیقی

Hybrid System

پاداش سازمانی

Inducement

عدم كارایی

Inefficiency

فرآیندهای دارای جریان متناوب

Intermittent Flow Processes

هزینه نگهداری موجودی

Inventory holding cost

كنترل موجودی

Inventory control

ذخیره موجودی كالا

Inventory provision

فرآیندهای تولید كارگاهی

Jop Shop Processes

تولید تكی

Jop product

تولید كارگاهی

Jop shop product

تولید به موقع

Just – In – Time

كانبان

Kanban

پس‌اُفت ‌

Lag

فاصله زمانی سفارش تا دریافت كالا

Lead time

بالانس خط

Line Balancing

مقدار (حجم) تولید

Lot size

برنامه‌ریزی منابع تولید


تكنولوژی تولید    Manufacturing Technology

هزینه واقعی

Actual cost

تكنولوژی تولید پیشرفته

Advanced Manufacturing Technology (AMT)

تولید چابك

Agile Production

وسایط نقلیه هدایت شده اتوماتیك

Automated Guided Vehicles (AGVs)

سیستم ذخیره‌سازی و بازیافت اتوماتیك

Automated Storage & Retrieval System (AS/RS)

تولید دسته‌ای یا گروهی

Batch Product

تركیب عوامل تولید

Combination of production factors

طراحی به كمك كامپیوتر

Computer Aided Design (CAD)

مهندسی به كمك كامپیوتر

Computer Aided Engineering (CAE)

ساخت به كمك كامپیوتر

Computer Aided Manufacturing (CAM)

برنامه‌ریزی فرآیند به كمك كامپیوتر

Computer Aided Process planning (CAPP)

تشكیلات یك‌پارچه كامپیوتری

Computer Integrated Enterprise (CIE)

تولید یكپارچه كامپیوتری

Computer Integrated Manufacturing (CIM)

كنترل عددی كامپیوتری

Computer Numerical Control (CNC)

تولید دائمی

Continuous product

خط تولید پیوسته

Continuous production line

قرارداد تولید

Contract product

طراحی برای مونتاژ

Design For Assembly (DFA)

طراحی برای ساخت

Design For Manufacturing (DFM)

كنترل عددی توزیع شده

Distributed Numerical Control (DNC)

سیستم تولید منعطف

Flexible Manufacturing System (FMS)

سیستم تولیدی هوشمند

Intelligent Manufacturing System (IMS)

تولید ناپیوسته

Intermittent product

تولید ناب

Lean Production

قابلیت نگهداری

Maintainability

الگوی اتوماسیون تولید

Manufacturing Automation Protocol (MAP)

تكنولوژی كنترل عددی

Numerical Control (NC) Technology

تعمیر و نگهداری بر مبنای پیش‌بینی

Predictive Maintenance (PM)

تعمیر و نگهداری پیشگیری

Preventive Maintenance (PM)

قابلیت اطمینان

Reliability

تعمیرپذیری

Repairability

نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر

Total production Maintenance


مدیریت   Management 

محك

Benchmark

مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری

Business Process Reengineering (BPR)

محك‌زنی رقابتی

Competitive Benchmarking

ابعاد رقابتی

Competitive Dimensions

مهندسی همزمان

Concurrent Engineering (CE)

بهبود مستمر و بی‌پایان

Continuous And Never ending Improvement (Can 1)

شایستگی‌های اساسی‌ها

Core Competencies

مأموریت مشترك

Corporate Mission

استراتژی شركت

Corporate Strategy

فعالیت اصلاحی

Corrective Action

مراكز تصمیم‌گیری

Decision Making centers

درخت تصمیم

Decision Tree

روش دلفی (در تصمیم‌گیری)

Delphi Method

یكپارچه‌سازی رو به جلو

Downstream Integration

یكپارچه‌سازی تشكیلات

Enterprise Integration

رهبری كارآفرینانه

Entrepreneurial Leadership

مدیر اجرایی

Executive director

سازمان با خاصیت پاسخگویی سریع

Fast Response Organization (ERO)

قابلیت فرآیند با خاصیت پاسخگویی سریع

Fast Response Process Capability (FRPC)

تجزیه و تحلیل درخت خطا

Fault Tree Analysis (FTA)

مدیر كل ـ مدیر امور اجرایی

General manager

شركت جهانی

Global Company

رقابت جهانی

Global Competition

یكپارچه‌سازی جهانی تشكیلات

Global Enterprise Integration

جهانی شدن

Globalization

روش‌های ابتكاری

Heuristics

مشاركت بازرگانی

Joint Venture

بهپویی (كایزن)

Kaizen

سازمان یادگیری

Learning Organization

مدیریت بر مبنای هدف

Management By Objective (MBO)

ارزشیابی مدیریت

Management audit

بازاریابی

Marketing

مدیر میانی

Middle Manager

چند ملیتی

Multi – National

مدیریت مشاركتی

Participative Management

شبیه‌سازی

Simulation

مدیریت استراتژیك

Strategic Management

برنامه‌ریزی استراتژیك

Strategic Planning

زنجیره تأمین

Supply Chain

یكپارچه‌سازی رو به عقب

Upstream Integration

زنجیره ارزش

Value Chain

كارخانه / شركت مجازی

Virtual Plant / Company


فناوری اطلاعات   Information Technology

هوش مصنوعی

Artificial Intelligence (AI)

مغزافزار

Brainware

مهندسی نرم‌افزار به كمك كامپیوتر

Computer – Aided Software Engineering (CASE)

واحد پردازش مركزی

Central Processing Unit (CPU)

دیكشنری داده‌ها

Data Dictionary

مدیریت پایگاه داده‌

Database Management

سیستم پشتیبانی تصمیم

Decision Support System (DSS)

تجارت الكترونیكی

Electronic Commerce (E – commerce)

تبادلات الكترونیكی داده

Electronic Data Interchange (EDI)

سیستم اطلاعات الكترونیكی

Electronic Information System (EIS)

پست الكترونیكی

Electronic Mail (E – mail)

سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری گروهی

Group Decision Support System (GDSS)

سلسله مراتب سیستم‌ها

Hierarchy Of System

موتور استنتاج

Inference Engine

سیستم اطلاعاتی

Information System (IS)

فرآیند تفسیر

Interpretation process

سیستم خبره مبتنی بر دانش

Knowledge – Based Expert System (KBES)

مدیریت دانش

Knowledge Management

ماشین مصنوعی

Machine Intelligence (MI)

زبان ماشین

Machine Language

سیستم اطلاعات مدیریت

Management Information System (MIS)

پردازش انتقالی مستقیم

On – Line Transactions Processing (OLTP)

كامپیوتر شخصی

Personal Computer (PC)

نمودار ساختار برنامه

Program Structure Chart (PSC)

زبان برنامه‌نویسی

Programming Language

تصمیم ساختار یافته

Structured Decision

روش تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

System Analysis & Design Methodology

چرخه تكاملی سیستم

System development Life Cycle

طراحی از بالا به پایین

Top – Down Design

واژه‌پرداز

Word processor


مدیریت پروژه   Project Management

شیب هزینه فعالیت

Activity Cost Slope

نمایش فعالیت به صورت گره

Activity On Node (AON)

زمان مجازی فعالیت

Activity Slack Time

هزینه واقعی كار انجام شده

Actual Cost of Work Performed

تخصیص منابع

Allocation of resource

محاسبات برگشتی

Back ward induction

هزینه بودجه‌بندی شده كار زمانبندی شده

Budjetted Cost of Work Scheduled (BCWS)

روش مسیر بحرانی

Critical Path Method (C.P.M)

فعالیت بحرانی

Critical activity

مسیر بحرانی

Critical path

دیاگرام جریان تصمیم

Decision Flow Diagram

فعالیت مجازی

Dummy Activity

زودترین زمان محتمل

Earliest Likely (Optimistic) Time

زودترین موعد تحویل

Earliest Due Date (EDD)

زودترین زمان ممكن برای شروع یك فعالیت

Earliest Start Time (EST)

محاسبات پیشرو

Forward computation

شناوری آزاد

Free Float (F.F)

نمودار گانت

Gant Chart

تكنیك ارزیابی و بازنگری گرافیكی

Graphical Evaluation & Review Technique (GERT)

شناوری مستقل

Independent Float (I.F)

دیرترین زمان محتمل

Latest Likely (pessimistic) Time`

زمانبندی پروژه با حداقل هزینه

Least Cost Scheduling

كمترین فرجه زمانی

Minimum Slack Time (MST)

حداكثر زمان خوش‌بینانه

Most Optimistic Time (MOT)

حداكثر زمان بدبینانه

Most Pessimistic Time (MPT)

روش‌های تجزیه و تحلیل شبكه

Network Analysis Methods

شبكه گرهی

Node network

مدت عادی اجرای فعالیت

Normal duration

تنظیم بودجه طبق عملیات

Performance budget

مرحله

Phase

پروژه مرحله‌ای

Phased Project

شبكه‌های تقدم و تأخر

Precedence network (PN)

روابط تقدم و تأخر و پیش‌نیازی

Precedence relationship

زمان احتمالی

Probability Time

تكنیك ارزیابی و بازنگری برنامه

Program Evaluation & Review Technique (PERT)

روش تفكیك فعالیت‌های پروژه

Project Breakdown Structure (P.B.S)

سرعت‌بخشی به پروژه

Project Expediting

گزینش طرح

Project selection

تخصیص منابع

Resource Allocation

تراز كردن منابع

Resource Leveling

تخصیص منابع

Resource allocation

زمان اجرا

Run time

پروژه

Scheme = Project

زمان رزرو

Slag time

فرآیندهای احتمالی

Stochastic processes

زیر پروژه

Sub Project

شناوری جمعی

Total Float (T.F)


منابع انسانی   Human Resource

سیستم پاداش

Appraisal System

خودكارسازی

Automation

منحنی تجربه

Experience Curve

مهندسی فاكتورهای انسانی

Human Factors Engineering (Ergonomics)

سیستم اطلاعاتی منابع انسانی

Human Resource Information System (HRIS)

مدیریت منابع انسانی

Human Resource Management (HRM)

پرسشنامه تطابق شغلی

Job Compatibility Questionaire

طراحی شغلی

Job Design

توسعه شغلی

Job Enlargement

غنی‌سازی شغلی

Job Enrichment

ارزیابی شغلی

Job Evaluation

متخصص‌سازی نیروی كار

Labor Specialization

منحنی یادگیری

Learning Curve

مطالعه روش

Method Study

سنجش روش‌ها و زمان

Methods – Time Measurement

استانداردهای زمانی از پیش تعیین شده

Predetermined Time Standards

كارگروهی

Team Work

مطالعه زمان

Time Study

گروه‌های كاری

Work Groups

امنیت شغلی

Work Safety

مطالعه كار

Work Study


پژوهش در عملیات   Operation Research

متغیر مصنوعی

Artificial variable

مساله تخصیص

Assignment Problem

جواب اساسی قابل قبول

Basic feasible solution

متغیر پایه

Basis variable

جواب گوشه

Corner – point Solution

متغیر تصمیم

Decision variable

برنامه‌ریزی پویا

Dynamic Programming

متغیر اساسی ورودی

Entering basic variable

متغیر ورودی

Entering variable

متغیر آزاد

Free variable

تئوری بازیها

Game Theory

برنامه‌ریزی آرمانی

Goal Programming

آنالیز حساسیت گرافیكی

Graphical Sensitivity Analysis

جواب ترسیمی

Graphical solution

جواب گسترده

Infeasible Solution

برنامه‌ریزی عدد صحیح

Integer Programming

متغیر خارج شونده

Learning variable

برنامه‌ریزی خطی

Linear programming (LP)

برنامه‌ریزی خطی

Linear programming

مسأله حداكثر جریان / حداقل برش

Maximum Flow / Minimum Cut Problem

برنامه‌ریزی شبكه

Network Flows Programming

متغیر غیراساسی

Non basic variable

برنامه‌ریزی غیرخطی

Non – Linear Programming (NLP)

تحقیق در عملیات ـ پژوهش عملیاتی

Operation Research (OR)

جواب بهینه

Optimal solution

ستون لولا

Pivot column

عنصر لولا

Pivot element

مساله اولیه

Primal Problem

روش سیمپلكس تجدید نظر شده

Revised simplex method

آنالیز حساسیت

Sensitivity Analysis

تجزیه و تحلیل حساسیت

Sensitivity Analysis

روش سیمپلكس

Simplex method

متغیر لنگی ، كمكی ، كمبود

Slack time

متغیر مازاد

Surplus basic

مساله حمل و نقل

Transportation Problem

مساله فروشنده دوره‌گرد

Traveling Salesman Problem

روش دو مرحله‌ای (دو فاز)

Two – phase method

جواب منحصر به فرد

Unique solution

متغیر

Variable

مساله مسیریابی وسیله نقلیه

Vehicle Routing Problem

برنامه‌ریزی صفر و یك

Zero – One programming


تعداد کل صفحات: 2  |  1  2  
 پیرامون سایت

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران در سال 1384 با هدف دستیابی آسان و رایگان پژوهشگران عرصه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ایران به متون و مقالات تخصصی شکل گرفت ؛ این تلاش مرهون تخصص و کارآمدی محققین این حوزه است که ذکر نام آنها در کنار آثارشان تنها راه سپاسگزاری ما در این ساختار مجازی است

مصطفی هاشم زاده


آمار سایت
کل بازدیدها:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
آخرین بازدید:
تعداد کل پست ها:
آخرین بروز رسانی:

آرشیو مطالب
  تیر 1390 (4)
  خرداد 1390 (1)
  فروردین 1390 (3)
  آبان 1389 (1)
  مهر 1389 (7)
  فروردین 1389 (1)
  اسفند 1388 (2)
  بهمن 1388 (11)
  دی 1388 (2)
  آذر 1388 (1)
  آبان 1388 (1)
  مرداد 1388 (3)
  تیر 1388 (4)
  اردیبهشت 1388 (2)
  اسفند 1387 (1)
  بهمن 1387 (2)
  دی 1387 (1)
  آذر 1387 (3)
  آبان 1387 (4)
  مهر 1387 (1)
  شهریور 1387 (6)
  مرداد 1387 (4)
  تیر 1387 (5)
  خرداد 1387 (1)
  اردیبهشت 1387 (1)
  فروردین 1387 (1)
  اسفند 1386 (1)
  بهمن 1386 (3)
  دی 1386 (3)
  آبان 1386 (3)
  مهر 1386 (1)
  شهریور 1386 (2)
  مرداد 1386 (104)
  تیر 1386 (47)
 لیست آرشیوها

جستجو در سایت
 


wwwieir
Google